Artikelen over het rijbewijs

Nieuwe Richtlijn (2016/1106) van het Europees parlement en de Europese Raad betreffende het rijbewijs bekrachtigd (oktober 2016)

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben op 25 juli 2016 het voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van Richtlijn 2016/126/EG bekrachtigd. In de praktijk komt dit erop neer dat Deel 9 (getiteld: Hart- en Vaatziekten) van Bijlage III van de Richtlijn, waarin de voorwaarden worden genoemd waaronder hart- en vaatpatiënten gebruik mogen maken van het rijbewijs, volledig wordt vervangen en wel in positieve zin, omdat de minimumeisen waaraan moet worden voldaan zijn versoepeld. De Commissie heeft tot deze versoepeling besloten omdat de bestaande Richtlijn uit 2006 niet meer overeenstemt met de meest recente kennis over hart- en vaatziekten.
Sinds de publicatie in 2006 is de wetenschappelijke kennis over de gevolgen die deze aandoeningen kunnen hebben voor de medische geschiktheid om een motorvoertuig te besturen enorm geëvolueerd, met name wat betreft de inschatting van de risico’s voor de verkeersveiligheid en de doeltreffendheid van de behandeling voor het afwenden daarvan. Actualisering van de bestaande Richtlijn was dan ook zonder meer nodig. In de bijlage noemt de Commissie tot in details alle hart- en vaataandoeningen waarvoor rijbewijzen mogen worden afgegeven of verlengd op voorwaarde dat de aandoening effectief wordt behandeld, een medische toestemming is afgegeven en, in voorkomend geval, een periodieke medische keuring wordt uitgevoerd. Uiterlijk 1 januari 2018 dienen de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze Richtlijn te voldoen.
Opmerking: De publicatie van deze nieuwe Europese Richtlijn betekent niet dat de bestaande Nederlandse regeling voor autorijden door ICD-dragers op korte termijn zal veranderen, maar we vinden het toch belangrijk dat ICD-dragers op de hoogte zijn van het bestaan van deze nieuwe richtlijn. Een link naar de volledige tekst van de herziene Bijlage III van de Richtlijn vindt u op de website van de EU.

Lees meer