Artikelen over het rijbewijs

Mobiliteit (overgenomen uit STIN journaal 2016, nr 3, Voorwoord)

Naar verluidt zal de Raad van Europa binnen niet al te lange tijd vermoedelijk een voorstel van de Europese Commissie bekrachtigen dat onder andere inhoudt dat wat ICD-dragers betreft (ik citeer) ‘een rijbewijs van Groep I mag worden afgegeven of verlengd mits de aandoening effectief is behandeld en een medische toestemming is afgegeven en in voorkomend geval een periodieke medische keuring wordt uitgevoerd’. De concrete voorwaarden mogen door de lidstaten zelf worden bepaald. Wordt dit voorstel aangenomen, dan bestaat niet langer het risico dat de Nederlandse regeling – dankzij de NHRA (Nederlandse Hartritme Associatie) en het CBR tot nu toe de meest liberale van heel Europa – wordt aangepast aan een eerder advies van de Europese Cardiologen aan de Raad uit 2009. Dit eerdere advies viel op bepaalde punten nadelig uit voor de Nederlandse ICD-dragers. We mogen er dan van uitgaan dat de regeling in Nederland blijft zoals ze is of wellicht in positieve zin wordt aangepast. De STIN heeft hiertoe de Permanente Commissie voor rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad benaderd met het verzoek in alle redelijkheid en met waarborging van de verkeersveiligheid de mobiliteit van ICD-dragers te vergroten. De inhoud van het volledige voorstel vindt u op http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6937-2016-ADD-1/nl/pdf.

Bovengenoemd onderwerp kwam eveneens aan de orde tijdens een onderhoud van een delegatie van het bestuur met een Hoofdambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens dit gesprek hebben we opnieuw gepleit voor de verruiming van het aantal toegestane uren voor beroepsmatig gebruik van het rijbewijs met code 101 en de afgifte van een tijdelijke geschiktheidsverklaring door het CBR tegelijkertijd met de bevestiging van de ontvangst van de documenten voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs, waaronder de geschiktheidsverklaring van de cardioloog; dit ter overbrugging van de periode tot het tijdstip van de definitieve beslissing voor het uitreiken van een rijbewijs met code 100 of 101 na de voor ICD-dragers wettelijk verplichte wachttijd van twee maanden.

Lees meer