Artikelen over het rijbewijs

Belgische regelgeving voor autorijden met een ICD (juli 2011)

Vanaf 8 maart 2011 zijn de medische voorwaarden voor autorijden door ICD-dragers in België aanmerkelijk versoepeld. De nieuwe regels luiden als volgt:

De kandidaat die geen hartstilstand heeft gehad en bij wie om louter preventieve redenen een defibrillator is geïmplanteerd, kan 1 maand na de datum van implantatie rijgeschikt worden verklaard door de cardioloog van het geneeskundig centrum waar de ICD is geïmplanteerd.

De kandidaat die een hartstilstand heeft gehad en bij wie een defibrillator is geïmplanteerd, kan na een periode van minstens 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van implantatie, rijgeschikt worden verklaard.

 

Als alleen de defibrillator vervangen wordt, kan de kandidaat onmiddellijk rijgeschikt worden verklaard.

Bij het vervangen van de elektrode kan de kandidaat 1 maand na de implantatie ervan rijgeschikt worden verklaard door de behandelend cardioloog.

 

De kandidaat van wie de defibrillator een stroomstoot heeft gegeven die invloed heeft gehad op het hartritme, is in principe niet rijgeschikt. De kandidaat kan na een periode van minstens 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de laatste stroomstoot, rijgeschikt worden verklaard door de behandelend cardioloog.

 

Geldigheidsduur van het rijgeschiktheidsattest

Deze bedraagt maximaal 3 jaar (vroeger 2 jaar). De voorwaarden voor het afleveren van het rijgeschiktheidsattest en voor het verlengen van de geldigheidsduur zijn :

a) onder regelmatig geneeskundig toezicht staan;

b) voldoende inzicht hebben in de aandoening;

c) blijk geven van een strikte therapietrouw;

d) het voorgeschreven behandelingsplan nauwgezet volgen.

Bron: KB van 2 maart 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (BS 08/03/2011) Gewijzigde bijlage 6 (punt II.6.3.1)

Lees meer