Aanvragen

Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor dragers van een ICD en een S-ICD; update met downloads voor de Geschiktheidsverklaringen en de werkgeversverklaring (juli 2019)

Opmerking vooraf: Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring
Met ingang van 1 januari 2018 heeft het CBR de naam van de zogenaamde ‘Eigen verklaring’ vervangen door ‘Gezondheidsverklaring’ en die van de ‘Eigen verklaring met medisch verslag’ door ‘Gezondheidsverklaring 75+. Het medisch verslag heet nu ‘Keuringsverslag'. Niet alleen de naam van de Verklaring is veranderd, maar ook het aantal vragen dat door de aanvrager beantwoord moet worden, is aanmerkelijk uitgebreid. (Zie de voorbeelden onder ‘Downloads’ op de homepage van deze website). De naamsverandering en daarmee de vervanging van de formulieren vindt geleidelijk plaats en voorlopig worden de beide namen nog naast elkaar gebruikt. Daarom wachten we met de update van dit artikel tot de vervangingsprocedure volledig is afgerond. (volgens de planning van het CBR in het vierde kwartaal van 2018).

De prijs voor de ‘Gezondheidsverklaringen’ bedraagt per 1 januari 2019 € 37,80 als u deze koopt op het gemeentehuis of downloadt op de website van het CBR. Laat u de verklaringen per post toesturen door de klantenservice van het CBR, dan betaalt u € 10,00 extra, omdat de bestelling aangetekend wordt verzonden. 

Via onze rubriek ‘Nieuws’ op de homepage van deze website zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de wijzigingen in de aanvraagprocedure voor een rijbewijs met code 100 of 101. Daarop publiceerden wij tot nu toe de volgende berichten:
 
1. Invoering nieuwe Gezondheidsverklaringen door het CBR. De stand van zaken (april 2018)
Nieuwe digitale vragenlijst 
Sinds begin dit jaar is de vragenlijst voor het rijbewijs A, B, BE en T gewijzigd en vanaf mei vervangen we ook de digitale vragenlijst van de Gezondheidsverklaring voor de 75+-er die zijn of haar rijbewijs wil verlengen op mijncbr.nl. We vragen gerichter uit, zodat het CBR beter kan beoordelen of u rijgeschikt bent of niet. Na feedback op de gewijzigde vragenlijst in januari, hebben we bovendien enkele vragen aangepast. 
De vragenlijst op papier, die u kunt kopen bij de balie van een aantal gemeentehuizen, via de balie van het CBR of onze klantenservice, blijft tot circa het derde kwartaal van dit jaar nog hetzelfde. Pas na de zomer wordt deze vragenlijst ook vernieuwd, gelijk aan de digitale vragenlijst. 
 
DigiD met sms-code nodig 
Vult u de Gezondheidsverklaring digitaal in, dan heeft u een DigiD nodig met sms-verificatie. Dat is noodzakelijk omdat het gaat om het uitwisselen van digitale gegevens via internet. Hoe u die aanvraagt, kunt u lezen op de site van DigiD: www.digid.nl. Heeft u (nog) geen DigiD met sms-verificatie, houd er dan rekening mee dat de aanvraag daarvan enige dagen kan duren. U vraagt het aan en krijgt per post een activeringscode. Die moet u intoetsen op de site en pas dan is uw DigiD met sms code gebruiksklaar. 
 
Verwijzingen via uw berichtenbox 
Vult u de Gezondheidsverklaring digitaal in, dan krijgt u in de berichtenbox in MijnCBR.nl bericht over welke verwijzingen in uw geval gelden en de aanvullende formulieren. Deze formulieren print u uit en neemt u mee naar de arts of specialist.  Op de formulieren staat een barcode met uw persoonlijke gegevens. Bij ontvangst kunnen we ze dan ook snel verwerken. 
 
Status aanvraag
Er staat in principe een termijn van vier weken voor een reactie van het CBR op uw aanvraag. Dit kan op dit moment echter nog wat langer zijn vanwege de overgangssituatie naar een nieuw informatiesysteem en een nieuwe werkwijze.  

Volgende stappen 
In het derde kwartaal van dit jaar wordt het ook mogelijk dat de arts zijn bevindingen digitaal deelt met het CBR. Als dat zo is, dan weet u zeker dat het digitaal aanvragen van uw rijgeschiktheid aanzienlijk sneller zal gaan dan de papieren route. 

Overgangssituatie 
Vult u de Gezondheidsverklaring op papier in, dan verandert er vooralsnog niets. Dit betekent dat we de komende maanden te maken hebben met een tweeledige procedure: afhankelijk van hoe de klant de verklaring invult, volgt er een andere werkwijze. Wij begrijpen goed dat deze overgangssituatie tot onduidelijkheid kan leiden bij onze klanten. We proberen dat zo goed mogelijk te voorkomen en vooral de klanten zelf goed te begeleiden in het proces dat zij doorlopen. 
2. Invoering nieuwe gezondheidsverklaringen door het  CBR. De stand van zaken (vervolg 1).
De nieuwe gezondheidsverklaring is momenteel in digitale vorm al in gebruik. De planning voor de papieren versie is nog september maar kan ook oktober worden. CBR is bezig met de laatste aanpassingen. Daarnaast is het de bedoeling dat men de papieren versie in de toekomst kan bestellen via een webshop i.p.v. via een telefoontje of mailtje naar de klantenservice van het CBR. De verspreiding via de gemeente blijft ook nog gehandhaafd.
Na het in gebruik nemen van de nieuwe papieren Gezondheidsverklaring blijft het mogelijk om een eerder gekochte verklaring in te dienen bij het CBR. Men blijft deze versies in behandeling nemen het is niet bekend of er een datum is waarop deze niet meer worden geaccepteerd. Ook verkochte verklaringen van bijvoorbeeld 3 jaar geleden neemt men nog steeds in behandeling. Het is niet nodig om opnieuw een Gezondheidsverklaring te kopen als de nieuwe versie ook op papier wordt uitgegeven.
 
3. Invoering nieuwe Gezondheidsverklaring door het CBR. (vervolg 2)
 
Het in gebruik nemen van de papieren Gezondheidsverklaring komt steeds dichterbij. Vanaf 1 oktober worden de gemeenten, die de papieren Gezondheidsverklaring verkopen, voorzien van de nieuwe formulieren. Hiervoor wordt een omruilactie gestart. Er gaat een koerier door het land om de oude Eigen verklaringen te vervangen door de nieuwe Gezondheidsverklaring. Dit betekent niet dat de oude Eigen verklaring niet meer te gebruiken is. Deze kan nog steeds ingediend worden bij het CBR. Wat het CBR beoogt te bereiken met de omruilactie is dat men zo snel mogelijk overal de nieuwe papieren Gezondheidsverklaring kan kopen.
Het is de bedoeling dat u de nieuwe papieren Gezondheidsverklaring niet alleen kunt kopen op het gemeentehuis en aan de balies van het CBR maar dat u deze ook via een webshop kunt bestellen. Deze is wel iets duurder dan bij de gemeente ivm de verzend- en verwerkingskosten. De Gezondheidsverklaring wordt dan opgestuurd voorzien van naam en adre gegevens. Zodra de webshop in gebruik wordt genomen, vermelden wij in het artikel ‘ Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor ICD-dragers’ op de pagina ‘Rij- en vaarbewijzen’  de link naar de pagina waarop u de verklaring kunt bestellen. 


Tot zover de opmerkingen.

___________________________________________________________________________________________

 

Sinds 1 juni 2000 mogen ICD-dragers onder strikte voorwaarden motorvoertuigen besturen van Groep 1 en dan nog alleen voor privé-gebruik. Onder Groep 1 vallen sinds januari 2013 de rijbewijscategorieën A1, A2, A (motorrijwielen), B (personenauto's), B+ en B+E (beide voor personenauto's met aanhanger) en het T-rijbewijs (nodig voor het besturen van een Land- of Bosbouwtrekker (LBT) of bijna alle motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS)).
Wat de genoemde categorieën precies inhouden kunt u vinden door in de zoekfunctie op www.rdw.nl in te typen: ‘rijbewijscategorieën’.

 

De wettelijke tekst luidt als volgt (Regeling eisen Geschiktheid 2000, artikel 6.7.4, Staatscourant nr. 99, 23 mei 2000, pagina 10 e.v.; gewijzigd 8 juni 2004, Staatscourant nr. 106, pagina 13 e.v. en

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2018-01-01
 
6.7.4. Implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD)
Voor de beoordeling van de geschiktheid van personen met een ICD is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied. Van belang is of de ICD ter preventie van ventrikelfibrilleren is geïmplanteerd (primair), dan wel geplaatst is nadat er een ventrikelfibrillatie heeft plaats gevonden (secundair).


6.7.4.1. ICD voor primaire preventie
a. groep 1:

Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt tot twee weken na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar.
Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.
Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.

b. groep 2:

Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt.

 

6.7.4.2. ICD voor secundaire preventie
a. groep 1:

Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt tot twee maanden na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar.
Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.
Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.

b. groep 2: Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt.

 

6.7.4.3. Geschiktheid na therapie van de ICD (shock)
Personen zijn na een terecht afgegeven shock ongeschikt voor de rijbewijzen van groep 1 tot twee maanden na de shock.

Personen zijn na een onterecht afgegeven shock ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.

 

Wat betekent dit nu voor u als ICD-drager in de praktijk?

Als bij u een ICD is geïmplanteerd en u tijdens de wettelijk verplichte wachttijd van twee weken

(primaire preventie) of 2 maanden (secundaire preventie) geen shock hebt gekregen, kunt u opnieuw medisch rijgeschikt worden verklaard voor het besturen van een motorvoertuig en opnieuw een geldig rijbewijs aanvragen, alleen voor privé-gebruik, (code 100, zie onder A), of ook voor beperkt beroepsmatig gebruik, (code 101, zie onder B), dit laatste weliswaar met inachtneming van de beperkingen zoals die hierboven in de laatste alinea van artikel 6.7.4 zijn omschreven.

 

LET WEL: ‘Wachttijd twee weken of maanden’ betekent helaas niet dat u daarna meteen weer achter het stuur kunt. Pas na het verstrijken daarvan mag de cardioloog namelijk de geschiktheidsverklaring afgeven die u nodig hebt voor het aanvragen van een nieuw geldig en gecodeerd rijbewijs. In de praktijk moet u er helaas rekening mee houden dat het drie tot vier maanden kan duren eer het begeerde papiertje in uw bezit is, ook al heeft het CBR toegezegd een vrijwillige melding zoals die van u met voorrang te behandelen. 

  

A. Het aanvragen van een rijbewijs, uitsluitend voor privé-gebruik (code 100)

Voor het aanvragen hebt u nodig:
      1. Een zogenaamde Eigen verklaring (lees verder in dit artikel: Gezondheidsverklaring) of
      2. Eigen verklaring met geneeskundig verslag
          (opsturen binnen 14 dagen na ondertekening door de keuringsarts)
      3. Een Geschiktheidsverklaring van uw cardioloog (officiële naam: Rapport van de cardioloog ICD)
          (geldigheidsduur 3 maanden na afgifte)

 

     Ad 1: Eigen verklaring

 

De Eigen verklaring (lees verder: Gezondheidsverklaring) kunt u kopen op het gemeentehuis of downloaden en kopen via mijn.cbr.nl (prijs per 1 januari 2019 € 37,80). Het formulier bevat onder andere een tiental vragen over aandoeningen die de verkeersveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. 

Vraag 5 op de Eigen verklaring luidt:

Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte en longziekte, of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan?

 

Als ICD-drager moet u deze vraag in elk geval met Ja beantwoorden. Als u alle andere vragen met Neen kunt beantwoorden en het positieve antwoord alleen een ICD betreft (en niet bijvoorbeeld ook suikerziekte), accepteert het CBR - in tegenstelling tot het wettelijk voorschrift dat een verklaring van een specialist vereist is (Reglement Rijbewijzen artikel 100) - dat u aan de achterzijde van het formulier onder Aantekening/opmerking(en) het antwoord zelf toelicht door te vermelden dat u ICD-drager bent, voor alle duidelijkheid onder verwijzing naar de geschiktheidsverklaring van de cardioloog die u ook moet meesturen (zie verder onder Ad 3). In alle andere gevallen is een aantekening van een arts, waaruit de aard en ernst van de aandoening blijkt, zonder meer verplicht.

 

Zaak is wel dat u heel duidelijk vermeldt dat uw ‘ja’ alleen betrekking heeft op de implantatie van een ICD. Anders loopt u het risico dat het CBR uw aanvraag terugstuurt met de opmerking dat toch een handtekening van een specialist vereist is, wat weer extra kosten en een langere wachttijd met zich meebrengt. Het antwoord op vraag 5 betreft namelijk meer ziektes.

 

Opmerking: Op het nieuwe digitale  formulier ‘Gezondheidsverklaring’ voor personen jonger dan 75 (voor een voorbeeld klik hier) vindt u deze vraag terug onder 8 en betreft de vraagstelling uitsluitend hart- en vaataandoeningen. De twee cursief gedrukte alinea’s hierboven zijn op het invullen van dit formulier niet meer van toepassing omdat op dit formulier een kolom ‘Opmerkingen’ ontbreekt. De werkwijze is nu namelijk als volgt: U vult de Gezondheidsverklaring in met DigiD en SMS-code, betaalt met iDeal en krijgt vervolgens een bericht in uw berichtenbox met het verzoek om aan uw behandelend cardioloog een geschiktheidsverklaring (officieel Rapport van de cardioloog ICD) te vragen en op te sturen. Het is de bedoeling dat u vanaf februari 2018  dit document meteen in uw berichtenbox krijgt.

 

Ad 2: Eigen verklaring met geneeskundig verslag

 

Het is een algemeen verbreid misverstand dat pas bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar een nieuw rijbewijs moet worden aangevraagd, waarvoor wettelijk een medische keuring door een (onafhankelijke) arts vereist is (ogen, bloeddruk, armen, benen) en waarvoor u gebruik dient te maken van een Eigen verklaring met geneeskundig verslag. Bepalend voor het tijdstip van de verplichte seniorenkeuring is de datum waarop uw  huidige geldige rijbewijs verloopt en of u tussen de 70 en de 75 voor het eerst een rijbewijs met code 100 of 101 moet aanvragen (zie onder 1) of dat u in die periode een al bestaand rijbewijs met Code 100 of 101 moet verlengen omdat u al langer een ICD hebt (zie onder 2).

 

1. Aanvraag nieuw rijbewijs met code 100 of 101

U bent tussen de 70 en 75 jaar oud en voor het eerst is bij u een ICD geïmplanteerd. Wilt u te allen tijde juridisch voor 100% gedekt zijn, dan dient u  een nieuw geldig rijbewijs met code 100 of 101 aan te vragen.

In dit geval is sprake van een (volgens de wet nog niet verplichte) melding terwijl u nog in bezit bent van uw oude geldige rijbewijs. Als dit verloopt op of na de datum waarop u 75 wordt (zie voor de einddatum de achterzijde van uw rijbewijs) dan moet u de verplichte medische keuring voor 75-jarigen nu al ondergaan en het model Eigen verklaring met geneeskundig verslag gebruiken. Het verslag moet u door een arts laten invullen en daarna samen met het rapport van uw cardioloog opsturen. Wat de keuringsarts betreft: van het CBR mag u de keuring laten uitvoeren door uw huisarts maar het artsengenootschap KNMG maakt daar bezwaar tegen om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt wordt verstoord. Het beste kunt u daarom een onafhankelijke arts of keuringsarts benaderen. Bij ouderenbonden kunt u vaak terecht tegen een gereduceerd tarief.

 

2. Verlenging bestaand rijbewijs met code 100 of 101

U bent tussen de 70 en de 75 maar reeds in het bezit van een rijbewijs met code 100 of 101 omdat u al langer ICD-drager bent. In dit geval wordt uw rijbewijs nog verlengd voor vijf jaar zonder dat u extra gekeurd hoeft te worden. U kunt dus nog gebruikmaken van het model Eigen verklaring dat alleen bestaat uit een vragenlijst. Wel hebt u natuurlijk de geschiktheidsverklaring van uw cardioloog nodig. Vergeet ook niet zelf duidelijk aan te geven dat u vraag 5 met ja hebt beantwoord alleen vanwege de ICD en niet bijvoorbeeld vanwege suikerziekte. De keuring door de (onafhankelijke) arts vindt plaats op het moment dat u na uw 75ste dit rijbewijs opnieuw wilt verlengen. Pas dan hebt u de Eigen verklaring met geneeskundig verslag nodig.

 

Overgangssituatie:

Door de verhoging van de verplichte leeftijdskeuring van 70 naar 75 jaar kan het voorkomen dat u reeds eerder de verplichte seniorenkeuring hebt ondergaan op het moment dat u nog geen ICD-drager was en dat deze opnieuw moet plaatsvinden omdat u ten gevolge van de implantatie van een ICD uw rijbewijs moet vervangen. Als overgangsmaatregel accepteert het CBR dat u alleen code 100 of 101 aanvraagt voor uw huidige rijbewijs tot de datum waarop dat nog geldig is. Daarvoor gebruikt u dezelfde documenten en verzendadressen als voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 of 101 (zie http://www.stin.nl/, pagina Rijbewijzen, artikel Richtlijnen enz.).

 

Uiteraard kunt u ook kiezen voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs voor de tijd van vijf jaar, maar dan moet u wel de verplichte keuring opnieuw ondergaan.

 

Ad 3: De Geschiktheidsverklaring van uw cardioloog

Op grond van de nieuwe eisen bent u als ICD-drager verplicht u te laten keuren door een cardioloog. Omdat het hierbij gaat om zeer specifieke kennis over de ICD neemt het CBR genoegen met een rapport van de cardioloog die u behandelt. In de meeste gevallen is dat een cardioloog van een implantatiecentrum, maar het kan ook de cardioloog zijn van het ziekenhuis, op wiens indicatie bij u een ICD is geïmplanteerd en bij wie u verder onder behandeling bent gebleven.

 

Eisen waaraan deze Geschiktheidsverklaring moet voldoen

Uit de verklaring moet minimaal blijken:

  1. Waar en wanneer de ICD, of, indien deze al één of meerdere keren vervangen is, het meest recente exemplaar is geïmplanteerd.
  2. De reden van implantatie.
  3. (Indien van toepassing) Op welke datum de laatste shock heeft plaatsgevonden.
  4. De termijn waarvoor u geschikt wordt bevonden (maximaal 5 jaar).
  5. De NYHA-klasse waarin u op grond van de ernst van uw hartziekte wordt ingedeeld. Lees meer.

Voor het afgeven van de verklaring kan uw cardioloog gebruikmaken van het CBR-formulier: SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD.

Voor het downloaden van dit formulier als PDF-bestand (met het programma Adobe Reader) klik hier.

 

Geen computer: In dat geval kunt u als donateur van de STIN het formulier, onder vermelding van uw donateursnummer, aanvragen op ons kantoor in Zaandam. Het wordt u dan gratis toegezonden. Adres: Hof van Holland 61, 1508 XR Zaandam; telefoon: 075-7850392.

 

De Geschiktheidsverklaring van uw cardioloog stuurt u zelf, samen met de Eigen verklaring, op naar het regiokantoor van het CBR in Rijswijk (voor het adres zie onder). Dat versnelt de procedure aanmerkelijk.

 

Opmerking: uw cardioloog behoudt zich te allen tijde het recht voor om alleen een verklaring van geschiktheid af te geven op verzoek van het CBR of zelfs de keuring van eigen patiënten te weigeren. In dat geval stuurt u alleen de Eigen verklaring op. Daarop vermeldt u naam en adres van uw cardioloog als deze alleen een geschiktheidsverklaring wil afgeven op verzoek van het CBR of dat hij zonder meer weigert dat te doen. Het CBR benadert uw cardioloog vervolgens schriftelijk of wijst een andere keuringsarts voor u aan. Dat de procedure daardoor aanmerkelijk langer duurt, spreekt voor zich.

 

Enkele weken nadat het CBR alle papieren van u heeft ontvangen, laat men u weten of u opnieuw medisch rijgeschikt kunt worden verklaard. Zo ja, dan kunt u op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs kopen. De termijn waarvoor het rijbewijs geldig zal zijn en de beperkende code 100 (alleen tijdens privé-gebruik) zijn door het CBR reeds doorgegeven aan de computer van de Rijksdienst Wegverkeer te Veendam. Die geeft op haar beurt aan de gemeente door wat voor soort rijbewijs aan u kan worden uitgereikt. Het rijbewijs wordt niet meer door de gemeente vervaardigd maar op een centrale plek. Dit betekent dat voor de aanvraag van uw rijbewijs en de afgifte ervan, net als bij het paspoort, voortaan een termijn van vijf werkdagen geldt. Dit nieuwe rijbewijs, dat de vorm heeft van een creditcard, vermeldt de categorieën van Groep 1 die voor u van toepassing zijn, de geldigheidstermijn, de beperkende code 100 of 101 en de categorieën AM (bevoegdheid voor het besturen van een bromfiets, snorfiets of brommobiel) en T (bevoegdheid voor het besturen van een voertuig met beperkte snelheid zoals een tractor).
De geschiktheidsverklaring die u van het CBR ontvangt voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 of 101 is wettelijk één jaar geldig, maar het CBR verzoekt u om dit nieuwe rijbewijs binnen 4 weken aan te vragen omdat na die tijd het huidige rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

 Samengevat: Voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 hebt u nodig:
 
1. Eigen verklaring (al of niet met geneeskundig verslag)
2. Geschiktheidsverklaring cardioloog
 
Formulieren opsturen naar het (Regio)kantoor CBR, Postbus 1062, 2280 CB, Rijswijk. Dit adres staat al op de verzendenvelop die u ontvangt als u de Eigen verklaring koopt op het gemeentehuis.

 


 

B. Het aanvragen van een rijbewijs voor beperkt beroepsmatig gebruik (code 101)

 

Wenst u uw rijbewijs niet alleen privé maar ook beroepsmatig te gebruiken onder inachtneming van de beperkingen zoals die in artikel 6.7.4 laatste alinea zijn omschreven, dan volgt u dezelfde procedure als vermeld onder A, maar dient u dit rechtstreeks kenbaar te maken aan het hoofd Medische zaken van het CBR te Rijswijk.

 

Voor het afgeven van de geschiktheidsverklaring kan uw cardioloog gebruikmaken van het CBR-formulier: SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD.

Voor het downloaden van dit formulier als PDF-bestand (met het programma Adobe Reader) klik hier.

 

Behalve de Eigen verklaring en de Geschiktheidsverklaring van uw cardioloog hebt u voor het aanvragen van een rijbewijs met code 101 ook per se een Werkgeversverklaring nodig, waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de laatste alinea van artikel 6.7.4. Bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar dan mag u deze verklaring zelf invullen. U moet dan wel een uittreksel meesturen van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vraagt het CBR om een toelichting waaruit blijkt om welke redenen u code 101 aanvraagt.

 

Voor het downloaden van het formulier werkgeversverklaring als PDF-bestand (met het programma Adobe Reader) klik hier.

 

Geen computer: In dat geval kunt u als donateur van de STIN beide formulieren, onder vermelding van uw donateursnummer, aanvragen op ons kantoor in Zaandam. Ze worden u dan gratis toegezonden. Adres: Hof van Holland 61, 1508 XR Zaandam; telefoon: 075-7850392.

 


Samengevat: Voor het aanvragen van een rijbewijs met code 101 hebt u nodig:

 

1. Eigen verklaring (al of niet met geneeskundig verslag)

2. Geschiktheidsverklaring cardioloog

3. Werkgeversverklaring

4. (Indien van toepassing) Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel

5. (Indien van toepassing) Eigen toelichting aanvraag code 101

 

OPSTUREN:
De formulieren voor het aanvragen van een rijbewijs met code 101 moet u opsturen naar het adres: CBR, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk en NIET naar het adres dat vermeld staat op het RAPPORT SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD of de envelop die u ontvangt bij de Eigen verklaring op het gemeentehuis.

Onjuiste adressering kan leiden tot vertraging van de afhandeling van de aanvraag.
 C. Eventuele vervanging van een rijbewijs met code 100 door een rijbewijs met code 101

 

Bent u reeds in het bezit van een rijbewijs met daarop code 100 en wilt u op een bepaald moment uw rijbewijs ook beroepsmatig gebruiken, dan bent u helaas verplicht een nieuw rijbewijs aan te vragen, met daarop de beperkende code 101, en te handelen zoals is omschreven onder B.

 

Op deze regel is één uitzondering: Is code 100 minder dan vier weken geleden opgelegd, dan kunt u gebruikmaken van uw recht op herkeuring en een verzoek daartoe - met vermelding van naam en adres van uw cardioloog - richten aan het hoofd Medische zaken van het CBR te Rijswijk. Deze benadert dan zelf uw cardioloog.

 

Opmerking: Zowel code 100 als code 101 zijn coderingen die niet zijn afgesproken in Europees verband, maar alleen gelden voor Nederland. Het CBR adviseert u daarom om de papieren waarin de codes worden uitgelegd, te bewaren bij uw rijbewijs voor het geval u naar de betekenis ervan wordt gevraagd.

 

Is de toegekende termijn verstreken, dan herhaalt zich de procedure. Het is verstandig om daar ruimschoots de tijd voor te nemen.

 


D: Verlenging (bestaand) rijbewijs met code 100 of 101

Uw gecodeerd rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig. Voor de verlenging ervan hebt u dezelfde documenten nodig als die welke genoemd worden voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 onder A en voor code 101 onder B; dus onder andere ook nu weer een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog en voor code 101 een werkgeversverklaring.
De reden is dat uw medische rijgeschiktheid in de loop van de voorbije 5 jaar veranderd kan zijn waardoor u in een andere NYHA-klasse moet worden ingedeeld.
Bent u inmiddels 75 jaar of ouder dan geldt voor u nu ook de verplichte seniorenkeuring en dient u gebruik te maken van een Eigen verklaring met geneeskundig verslag. Het verslag moet u door een keuringsarts laten invullen en daarna samen met het rapport van uw cardioloog opsturen.
Wat de keuringsarts betreft: van het CBR mag u de keuring laten uitvoeren door uw huisarts maar het artsengenootschap KNMG maakt daar bezwaar tegen om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt wordt verstoord. Het beste kunt u daarom een onafhankelijke arts of keuringsarts benaderen. Bij ouderenbonden kunt u vaak terecht tegen een gereduceerd tarief.


 

E. En als u geen auto mag rijden, wat dan?

Als uw cardioloog en/of het CBR u medisch niet geschikt vindt voor het besturen van een auto, zou u, in overleg met uw cardioloog, kunnen bekijken of het mogelijk is van een brommobiel gebruik te maken. Hiervoor hebt u vanaf 1 oktober 2009 nodig (evenals voor het besturen van een brom- of een snorfiets  en een Spartamet, maar niet voor een elektrische fiets met pedaalondersteuning): 

  • Een geldig Nederlands rijbewijs (creditcardmodel), afgegeven na 1 oktober 2006 waarop de categorie  AM vermeld staat, of
  • Een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie A of B, afgegeven voor 1 oktober 2006.

Indien u niet in het bezit bent van een geldig of ongeldig rijbewijs dient u voor het besturen van een brommobiel, bromfiets of snorfiets een theorie- en een praktijkexamen af te leggen. Als u voor het praktijkexamen bent  geslaagd, kunt u in de gemeente waar u woonachtig bent een rijbewijs aanvragen voor de categorie AM. Doorgaans is dit tien jaar geldig.

 

Als u voor een kortere of langere tijd geen gebruik mag maken van uw auto omdat uw ICD shocktherapie heeft afgegeven, kunt u op grond van uw rijbewijs A of B van voor 1 oktober 2006 een bromfiets blijven besturen. Voor het besturen van een bromfiets gelden namelijk wel eisen voor theoretische en praktische rijvaardigheid, maar niet voor de medische geschiktheid. Indien u in het bezit bent van een creditcardmodel rijbewijs dat is afgegeven na 1 oktober 2006 staat de categorie AM daarop reeds vermeld.

 

Is uw rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard of krijgt u geen nieuwe verklaring van (medische) geschiktheid, dan kunt u in de gemeente waar u woonachtig bent een nieuw rijbewijs voor de categorie AM aanvragen. Dit is eveneens van toepassing als u nog in het bezit bent van een ongeldig Nederlands rijbewijs (dat zijn geldigheid heeft verloren na 30 juni 1985) en u niet meer geschikt wordt bevonden om motorrijtuigen te besturen.

Lees meer