Aanvragen

Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor dragers van een ICD of S-ICD (update juni 2023)

Gezondheidsverklaring (update juni 2023)

De prijs voor de ‘Gezondheidsverklaring’ bedraagt per 1 januari 2023 € 41,00. U kunt de verklaring downloaden via 'mijncbr' op de website van het CBR. Laat u de verklaring per post toesturen door de klantenservice van het CBR, dan betaalt u €10,00 extra omdat de bestelling aangetekend wordt verzonden.

 

De kosten voor het verlengen van het rijbewijs verschillen per gemeente.

 

Via onze rubriek ‘Nieuws’ op de homepage van deze website zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de wijzigingen in de aanvraagprocedure voor een rijbewijs met code 100 of 101.
 
Gezondheidsverklaring = digitale vragenlijst 
Sinds 2018 is de vragenlijst voor het rijbewijs A, B, BE en T gewijzigd. Dat geldt ook voor de digitale vragenlijst van de Gezondheidsverklaring voor de 75+-er die zijn of haar rijbewijs wil verlengen op mijncbr.nl. Het CBR vraagt gerichter uit om beter te kunnen beoordelen of u rijgeschikt bent of niet.

Let op: Bent u tussen de 70-75 jaar en vraagt u voor het eerst een code 100/101 aan én verloopt uw rijbewijs op uw 75e verjaardag of daarna, dan geldt voor u al de 75+regeling. Zie hieronder, bij A.2.
 
DigiD met sms-code nodig 
Bij voorkeur vult u de Gezondheidsverklaring digitaal in. U hebt dan een DigiD nodig met sms-verificatie. Dat is noodzakelijk omdat het gaat om het uitwisselen van digitale gegevens via internet. Hoe u die aanvraagt, kunt u lezen op de site van DigiD: www.digid.nl. Heeft u (nog) geen DigiD met sms-verificatie, houd er dan rekening mee dat de aanvraag daarvan enige dagen kan duren. U vraagt het aan en krijgt per post een activeringscode. Die moet u intoetsen op de site en pas dan is uw DigiD met sms-code gebruiksklaar. 
 
Verwijzingen via uw berichtenbox 
Vul de Gezondheidsverklaring digitaal in. U krijgt vervolgens in de berichtenbox in MijnCBR.nl bericht over welke verwijzingen in uw geval gelden én de aanvullende formulieren. Deze formulieren print u uit en neemt u mee naar de arts of specialist. Op de formulieren staat een barcode met uw persoonlijke gegevens. Bij ontvangst kan het CBR ze daardppr snel verwerken. 
 
Status aanvraag
Via MijnCBR kunt u online de status van uw aanvraag volgen. In MijnCBR kunt u via het contactformulier nadere informatie vragen over de stand van zaken.

Artsenportal
Steeds meer ziekenhuizen delen de bevindingen via een artsenportal digitaal met het CBR.

___________________________________________________________________________________________

 

Sinds 1 juni 2000 mogen ICD-dragers onder strikte voorwaarden motorvoertuigen besturen van Groep 1 en dan nog alleen voor privé-gebruik. Onder Groep 1 vallen sinds januari 2013 de rijbewijscategorieën A1, A2, A (motorrijwielen), B (personenauto's), B+ en B+E (beide voor personenauto's met aanhanger) en het T-rijbewijs (nodig voor het besturen van een Land- of Bosbouwtrekker (LBT) of bijna alle motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS)). Wat de genoemde categorieën precies inhouden, kunt u vinden door in de zoekfunctie op www.rdw.nl in te typen: ‘rijbewijscategorieën’.

 

De wettelijke tekst luidt als volgt (Regeling eisen Geschiktheid 2000, artikel 6.7.4, Staatscourant nr. 99, 23 mei 2000, pagina 10 e.v.; gewijzigd 8 juni 2004, Staatscourant nr. 106, pagina 13 e.v. en

http://wetten.overheid.nl/BWBR0011362/2018-01-01):

 

6.7.4 Implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD)
Voor de beoordeling van de geschiktheid van personen met een ICD is een specialistisch rapport vereist, opgesteld door een cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied. Van belang is of de ICD ter preventie van ventrikelfibrilleren is geïmplanteerd (primair), dan wel geplaatst is nadat er een ventrikelfibrillatie heeft plaats gevonden (secundair).


6.7.4.1 ICD voor primaire preventie
a. groep 1:

Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt tot twee weken na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar.
Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.
Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.

b. groep 2:

Personen met een primaire ICD zijn ongeschikt.

 

6.7.4.2 ICD voor secundaire preventie
a. groep 1:

Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt tot twee maanden na implantatie.
Na afloop van deze periode kunnen zij geschikt worden verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar.
Aan beroepsmatig gebruik van een rijbewijs door personen met een ICD moeten strenge eisen worden gesteld. Zij kunnen alleen geschikt worden verklaard als de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik.
Op verzoek kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden. Voorwaarde is een verklaring van de werkgever, volgens een door het CBR vastgesteld model.

b. groep 2: Personen met een secundaire ICD zijn ongeschikt.

 

6.7.4.3 Geschiktheid na therapie van de ICD (shock)
Personen zijn na een terecht afgegeven shock ongeschikt voor de rijbewijzen van groep 1 tot twee maanden na de shock.

Personen zijn na een onterecht afgegeven shock ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.

 

Wat betekent dit nu voor u als ICD-drager in de praktijk?

Als bij u een ICD is geïmplanteerd en u tijdens de wettelijk verplichte wachttijd van twee weken (primaire preventie) of 2 maanden (secundaire preventie) geen shock hebt gekregen, kunt u opnieuw medisch rijgeschikt worden verklaard voor het besturen van een motorvoertuig en opnieuw een geldig rijbewijs aanvragen, alleen voor privé-gebruik, (code 100, zie onder A), of ook voor beperkt beroepsmatig gebruik, (code 101, zie onder B), dit laatste weliswaar met inachtneming van de beperkingen zoals die hierboven in de laatste alinea van artikel 6.7.4 zijn omschreven.

 

LET WEL: ‘Wachttijd twee weken of maanden’ betekent helaas niet dat u daarna meteen weer achter het stuur kunt. Pas na het verstrijken daarvan mag de cardioloog namelijk de geschiktheidsverklaring afgeven die u nodig hebt voor het aanvragen van een nieuw geldig en gecodeerd rijbewijs.

 

A. Het aanvragen van een rijbewijs, uitsluitend voor privé-gebruik (code 100)

Voor het aanvragen hebt u nodig:

 

  1. Een Gezondheidsverklaring/Gezondheidsverklaring 75+, te downloaden via www.cbr.nl
  2. Een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog (geldigheidsduur 3 maanden na afgifte)
  3. Een eventuele medische verklaring met keuringsverslag van een andere medisch specialist (opsturen binnen 14 dagen na ondertekening door de keuringsarts)

 

 Ad 1: Gezondheidsverklaring/Gezondheidsverklaring 75+

 

De Gezondheidsverklaring koopt u via mijncbr.nl (prijs op 1 januari 2023 € 41,00). Niet alle gemeenten faciliteren nog de verkoop van de Gezondheidsverklaring. De werkwijze is nu namelijk als volgt: De gekochte Gezondheidsverklaring bevat negentien vragen over verschillende aandoeningen die de verkeersveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen.

 

U vult de Gezondheidsverklaring in met DigiD en SMS-code, betaalt met iDeal en krijgt vervolgens een bericht in uw berichtenbox MijnCBR met het verzoek om aan uw behandelend cardioloog een formulier Specialist/Cardioloog (officieel Rapport van de cardioloog ICD) te vragen en op te sturen.

 

Vraag 8 op de Gezondheidsverklaring luidt: Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten?, met als subvraag 8a: Heeft u een ICD? U heeft geen steunhart dan is het antwoord 8b Nee. Als ICD-drager moet u dus de twee vragen 8 en 8a in elk geval met Ja beantwoorden. Als u alle andere vragen met Nee kunt beantwoorden en het positieve antwoord dus alleen een ICD betreft (en niet bijvoorbeeld ook suikerziekte), dan heeft u het formulier Specialist/Cardioloog nodig. Dat formulier wordt u dan via MijnCBR opgestuurd. Heeft u de papieren versie van uw gemeente gekocht dan moet u ook het formulier Specialist/Cardioloog meesturen dat u van uw specialist hebt ontvangen (zie verder onder 3).

 

Het is een algemeen verbreid misverstand dat pas bij het bereiken van de leeftijd van 75 jaar een nieuw rijbewijs moet worden aangevraagd, waarvoor wettelijk een medische keuring door een (onafhankelijke) arts vereist is (ogen, bloeddruk, armen, benen) en waarvoor u gebruik dient te maken van een Gezondheidsverklaring 75+. Bepalend voor het tijdstip van de verplichte zgn. “seniorenkeuring” is de datum waarop uw huidige geldige rijbewijs verloopt en of u tussen de 70 en de 75 voor het eerst een rijbewijs met code 100 of 101 moet aanvragen (zie onder 1) of dat u in die periode een al bestaand rijbewijs met code 100 of 101 moet verlengen omdat u al langer een ICD hebt (zie onder 2).

 

1.Aanvraag nieuw rijbewijs met code 100 of 101

U bent tussen de 70 en 75 jaar oud en voor het eerst is bij u een ICD geïmplanteerd. Wilt u te allen tijde juridisch voor 100% gedekt zijn, dan dient u een nieuw geldig rijbewijs met code 100 of 101 aan te vragen. In dit geval is sprake van een (volgens de wet nog niet verplichte) melding terwijl u nog in bezit bent van uw oude, geldige rijbewijs. Als dit verloopt op of na de datum waarop u 75 wordt (zie voor de einddatum de achterzijde van uw rijbewijs) dan moet u de verplichte medische keuring voor 75-jarigen nu al ondergaan en het model Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag 75+ gebruiken. Het verslag moet u door een arts laten invullen en daarna samen met het rapport van uw cardioloog opsturen. Wat de keuringsarts betreft: van het CBR mag u de keuring laten uitvoeren door uw huisarts, maar het artsengenootschap KNMG maakt daar bezwaar tegen om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt wordt verstoord. Het beste kunt u daarom een onafhankelijke arts of keuringsarts benaderen. Bij ouderenbonden kunt u vaak terecht tegen een gereduceerd tarief.

 

Ad 2: De geschiktheidsverklaring van uw cardioloog

Op grond van de nieuwe eisen bent u als ICD-drager verplicht u te laten keuren door een cardioloog. Omdat het hierbij gaat om zeer specifieke kennis over de ICD neemt het CBR genoegen met een rapport van de cardioloog die u behandelt. In de meeste gevallen is dat een cardioloog van een implantatiecentrum, maar het kan ook de cardioloog zijn van het ziekenhuis, op wiens indicatie bij u een ICD is geïmplanteerd en bij wie u verder onder behandeling bent gebleven.

 

Eisen waaraan deze geschiktheidsverklaring moet voldoen

Uit de verklaring moet minimaal blijken:

  1. Waar en wanneer de ICD, of, indien deze al één of meerdere keren vervangen is, het meest recente exemplaar is geïmplanteerd.
  2. De reden van implantatie.
  3. (Indien van toepassing) Op welke datum de laatste shock heeft plaatsgevonden.
  4. De termijn waarvoor u geschikt wordt bevonden (maximaal 5 jaar).
  5. De NYHA-klasse waarin u op grond van de ernst van uw hartziekte wordt ingedeeld. Lees meer.

Voor het afgeven van de verklaring kan uw cardioloog gebruikmaken van het papieren of digitale CBR-formulier: SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD.

 

In het geval van een Geschiktheidsverklaring van uw cardioloog op papier stuurt u die zelf, samen met de Gezondheidsverklaring, op naar het regiokantoor van het CBR in Rijswijk (voor het adres zie onder). Dat versnelt de procedure aanmerkelijk.

 

Opmerking: uw cardioloog behoudt zich te allen tijde het recht voor om alleen een verklaring van geschiktheid af te geven op verzoek van het CBR of zelfs de keuring van eigen patiënten te weigeren. In dat geval stuurt u alleen de Gezondheidsverklaring op. Daarop vermeldt u naam en adres van uw cardioloog als deze alleen een geschiktheidsverklaring wil afgeven op verzoek van het CBR of dat hij zonder meer weigert dat te doen. Het CBR benadert uw cardioloog vervolgens schriftelijk of wijst een andere keuringsarts voor u aan. Dat de procedure daardoor aanmerkelijk langer duurt, spreekt voor zich.

 

Ad 3: Medische verklaring met keuringsverslag van een andere medisch specialist

In alle andere gevallen, dus als u meerdere aandoeningen heeft, is een aantekening van een arts, waaruit de aard en ernst van de andere aandoening blijkt, zonder meer verplicht.

 

Nadat het CBR alle papieren van u heeft ontvangen, laat men u via MijnCBR weten of u opnieuw medisch rijgeschikt kunt worden verklaard. In MijnCBR kunt u via het contactformulier nadere informatie vragen over de stand van zaken. Zo ja, dan kunt u op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs kopen. De termijn waarvoor het rijbewijs geldig zal zijn en de beperkende code 100 (alleen tijdens privé-gebruik) zijn door het CBR reeds doorgegeven aan de RDW te Veendam. Die geeft op haar beurt aan de gemeente door wat voor soort rijbewijs aan u kan worden uitgereikt. Het rijbewijs wordt niet meer door de gemeente vervaardigd, maar op een centrale plek. Dit betekent dat voor de aanvraag van uw rijbewijs en de afgifte ervan, net als bij het paspoort, voortaan een termijn van vijf werkdagen geldt. Dit nieuwe rijbewijs, dat de vorm heeft van een creditcard, vermeldt de categorieën van Groep 1 die voor u van toepassing zijn, de geldigheidstermijn, de beperkende code 100 of 101 en de categorieën AM (bevoegdheid voor het besturen van een bromfiets, snorfiets of brommobiel) en T (bevoegdheid voor het besturen van een voertuig met beperkte snelheid zoals een tractor).

 

De geschiktheidsverklaring die u van het CBR ontvangt voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 of 101 is wettelijk één jaar geldig, maar het CBR verzoekt u om dit nieuwe rijbewijs binnen 4 weken aan te vragen omdat na die tijd het huidige rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

 


 Formulieren opsturen naar het (Regio)kantoor CBR, Postbus 1062, 2280 CB  Rijswijk. Dit adres staat al op de verzendenvelop die u ontvangt als u de Gezondheidsverklaring koopt op het gemeentehuis.


 

B. Het aanvragen van een rijbewijs voor beperkt beroepsmatig gebruik (code 101)

 

Wenst u uw rijbewijs niet alleen privé maar ook beroepsmatig te gebruiken onder inachtneming van de beperkingen zoals die in artikel 6.7.4 laatste alinea zijn omschreven, dan volgt u dezelfde procedure als vermeld onder A, maar dient u dit rechtstreeks kenbaar te maken aan het hoofd Medische zaken van het CBR te Rijswijk.

 

Voor het afgeven van de verklaring kan uw cardioloog gebruikmaken van het papieren of digitale CBR-formulier: SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD.

 

Behalve de Gezondheidsverklaring en de Geschiktheidsverklaring van uw cardioloog hebt u voor het aanvragen van een rijbewijs met code 101 ook per se een Werkgeversverklaring nodig, waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de laatste alinea van artikel 6.7.4. Bent u zelfstandig beroepsbeoefenaar dan mag u deze verklaring zelf invullen. U moet dan wel een uittreksel meesturen van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast vraagt het CBR om een toelichting waaruit blijkt om welke redenen u code 101 aanvraagt.

 

Voor het downloaden van het formulier werkgeversverklaring als PDF-bestand klik hier.

 


OPSTUREN:
De formulieren voor het aanvragen van een rijbewijs met code 101 moet u opsturen naar het adres: CBR, Postbus 3014, 2280 GA  Rijswijk en NIET naar het adres dat vermeld staat op het RAPPORT SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD of de envelop die u ontvangt op het gemeentehuis. Onjuiste adressering kan leiden tot vertraging van de afhandeling van de aanvraag.


 

C. Eventuele vervanging van een rijbewijs met code 100 door een rijbewijs met code 101

 

Bent u reeds in het bezit van een rijbewijs met daarop code 100 en wilt u op een bepaald moment uw rijbewijs ook beroepsmatig gebruiken, dan bent u helaas verplicht een nieuw rijbewijs aan te vragen, met daarop de beperkende code 101, en te handelen zoals is omschreven onder B.

 

Op deze regel is één uitzondering: Is code 100 minder dan vier weken geleden opgelegd, dan kunt u gebruikmaken van uw recht op herkeuring en een verzoek daartoe - met vermelding van naam en adres van uw cardioloog - richten aan het hoofd Medische zaken van het CBR te Rijswijk. Deze benadert dan zelf uw cardioloog.

 

Opmerking: Zowel code 100 als code 101 zijn coderingen die niet zijn afgesproken in Europees verband, maar alleen gelden voor Nederland. Het CBR adviseert u daarom om de papieren waarin de codes worden uitgelegd, te bewaren bij uw rijbewijs voor het geval u naar de betekenis ervan wordt gevraagd.

 

Is de toegekende termijn verstreken, dan herhaalt zich de procedure. Het is verstandig om daar ruimschoots de tijd voor te nemen.

 


D. Verlenging (bestaand) rijbewijs met code 100 of 101

Uw gecodeerd rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig. Voor de verlenging ervan hebt u dezelfde documenten nodig als genoemd worden voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 onder A en voor code 101 onder B; dus onder andere ook nu weer een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog en voor code 101 een werkgeversverklaring.
De reden is dat uw medische rijgeschiktheid in de loop van de voorbije 5 jaar veranderd kan zijn waardoor u in een andere NYHA-klasse moet worden ingedeeld.
Bent u inmiddels 75 jaar of ouder dan geldt voor u nu ook de verplichte seniorenkeuring en dient u gebruik te maken van een Gezondheidsverklaring 75+. Het verslag moet u door een keuringsarts laten invullen en daarna samen met het rapport van uw cardioloog opsturen.
Wat de keuringsarts betreft: van het CBR mag u de keuring laten uitvoeren door uw huisarts maar het artsengenootschap KNMG maakt daar bezwaar tegen om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt wordt verstoord. Het beste kunt u daarom een onafhankelijke arts of keuringsarts benaderen. Bij ouderenbonden kunt u vaak terecht tegen een gereduceerd tarief.


E. En als u geen auto mag rijden, wat dan?

Als uw cardioloog en/of het CBR u medisch niet geschikt vindt voor het besturen van een auto, zou u, in overleg met uw cardioloog, kunnen bekijken of het mogelijk is van een brommobiel gebruik te maken. Hiervoor hebt u vanaf 1 oktober 2009 nodig (evenals voor het besturen van een brom- of een snorfiets en een Spartamet, maar niet voor een elektrische fiets met pedaalondersteuning): 

  • Een geldig Nederlands rijbewijs (creditcardmodel), afgegeven na 1 oktober 2006 waarop de categorie AM vermeld staat, of
  • Een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie A of B, afgegeven voor 1 oktober 2006.

Indien u niet in het bezit bent van een geldig of ongeldig rijbewijs dient u voor het besturen van een brommobiel, bromfiets of snorfiets een theorie- en een praktijkexamen af te leggen. Als u voor het praktijkexamen bent geslaagd, kunt u in de gemeente waar u woonachtig bent een rijbewijs aanvragen voor de categorie AM. Doorgaans is dit tien jaar geldig.

 

Als u voor een kortere of langere tijd geen gebruik mag maken van uw auto omdat uw ICD shocktherapie heeft afgegeven, kunt u op grond van uw rijbewijs A of B van voor 1 oktober 2006 een bromfiets blijven besturen. Voor het besturen van een bromfiets gelden namelijk wel eisen voor theoretische en praktische rijvaardigheid, maar niet voor de medische geschiktheid. Indien u in het bezit bent van een creditcardmodel rijbewijs dat is afgegeven na 1 oktober 2006 staat de categorie AM daarop reeds vermeld.

 

Is uw rijbewijs door het CBR ongeldig verklaard of krijgt u geen nieuwe verklaring van (medische) geschiktheid, dan kunt u in de gemeente waar u woonachtig bent een nieuw rijbewijs voor de categorie AM aanvragen. Dit is eveneens van toepassing als u nog in het bezit bent van een ongeldig Nederlands rijbewijs (dat zijn geldigheid heeft verloren na 30 juni 1985) en u niet meer geschikt wordt bevonden om motorrijtuigen te besturen.

Lees meer