Aanvragen

Autorijden met een ICD is wettelijk mogelijk maar regel het goed! (april 2010)

Mr. B.P.Marijnen, advocaat en juridisch adviseur van de STIN. Is o.a. specialist op het gebied van Nederlands- en Europees handhavingsrecht

Dankzij de inspanningen van de STIN en vele anderen zijn in 2000 en in 2004 wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving ten aanzien van de geschiktheid van ICD-dragers voor het besturen van motorvoertuigen. Van 1996 tot 2000 mochten ICD-dragers helemaal geen auto meer besturen maar na de wijziging van de wet in 2000 werd dit toegestaan. Dat was en is nog een prachtig resultaat voor ICD-dragers.

 

De "Regeling eisen geschiktheid" , waarin de wetswijzigingen zijn uitgewerkt, wekt soms verwarring, hetgeen logisch is bij zo'n ingewikkelde materie. Daarom doe ik een poging om deze in eenvoudige taal toe te lichten.

 

Privé gebruik van het rijbewijs

Na het implanteren van een ICD is er een wachtperiode van 2 maanden waarin geen auto gereden mag worden. Als in die 2 maanden de ICD niet in werking is getreden en geen andere medische complicaties zijn opgetreden, kan een verklaring worden verkregen dat weer gereden mag worden. Er moet dan wel een specialistisch rapport van een cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied zijn. Op basis daarvan geeft het CBR-regiokantoor een "verklaring van geschiktheid" af waarmee op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs kan worden gekocht.

 

De verklaring betekent dat maximaal voor 5 jaar onbeperkt mag worden gereden met motorfietsen en personenauto's (Groep 1 rijbewijzen) voor privé gebruik inclusief woon-werkverkeer. Het besturen van vrachtwagens en autobussen (Groep 2 rijbewijzen) is in de regeling uitgesloten. Dit wordt op het rijbewijs aangegeven met "code 100".

 

Hiermee is autorijden voor privé doeleinden dus wettelijk mogelijk. Dit verandert indien de ICD terecht of onterecht shocks gaat afgeven. Dan geldt opnieuw een wachttijd van twee maanden met dien verstande dat bij een onterechte shock de wachttijd van twee maanden pas ingaat nadat de ICD opnieuw is ingesteld. Daarna mag weer gereden worden, mits de cardioloog daar toestemming voor geeft.

 

Beroepsmatig gebruik van het rijbewijs

De volgende stap is dat de auto ook beroepsmatig kan worden gebruikt. Dit mag voor maximaal 4 uur per dag. Voor dit gebruik is naast het specialistisch rapport van de cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied OOK een verklaring van de werkgever nodig, waarin deze verklaart dat het beroepsmatig gebruik niet meer dan 4 uur per dag zal zijn. Is men zelfstandig beroepsbeoefenaar, dan mag men de werkgeversverklaring zelf invullen. Op basis van die twee verklaringen geeft het Hoofd Medische Zaken van het CBR te Rijswijk een "verklaring van geschiktheid" af voor beperkt beroepsmatig gebruik tot 4 uur per dag. Deze geldt eveneens voor maximaal 5 jaar en is ook weer alleen van toepassing op de rijbewijzen van Groep 1 (het zogenaamde "klein rijbewijs"). Dit leidt tot de vermelding van "code 101" op het rijbewijs. Beroepsmatig vervoer van personen of het onder toezicht doen besturen door derden is niet toegestaan.

 

 

De wettelijke mogelijkheden om het rijbewijs te gebruiken zijn dus aanzienlijk. Het verdient aanbeveling om daar op de juiste manier gebruik van te maken. Daarom is het aan te raden te regelen dat men in het bezit komt van de genoemde "verklaring van geschiktheid" van het CBR en dat op het rijbewijs "code 100" (privégebruik) of "code 101" (beroepsmatig gebruik) is vermeld. Immers, de wetgever geeft aan dat de ICD-drager, na tijdelijke ongeschiktheid, na twee maanden wederom geschikt kan worden verklaard. Dit betekent dan wel dat een dergelijke verklaring ook inderdaad bij het CBR moet worden aangevraagd en verkregen. Daarna is autorijden weer wettelijk mogelijk onder de voorwaarden zoals hierboven omschreven.

 

Verdere overweging: vraag de verklaring aan!

In het ongelukkige geval dat een ongeluk wordt veroorzaakt door een ICD-drager zonder dat de "verklaring van geschiktheid" en "code 100" of "code 101" op het rijbewijs is aangebracht, kan bij de rechter de vraag worden gesteld of de chauffeur wel rechtmatig van zijn rijbewijs gebruik maakte. Een tegenpartij met schade zal dat zeker doen. Gezien de wettelijke regeling is het waarschijnlijk dat de rechter dit argument zal toekennen. Het is dan de verzekeringsmaatschappij die moet bepalen of zij de schade wil dekken of niet. Ook zij zal kijken naar de regeling in de wet en tot de conclusie kunnen komen dat de ICD-drager de verklaring van geschiktheid volgens de goede procedure had moeten aanvragen, voordat hij of zij weer van het rijbewijs gebruik is gaan maken. De financiële gevolgen die dit zou kunnen hebben, kunnen via de wettelijke regeling voorkomen worden. Daarom het dringende advies om de verklaring van geschiktheid aan te vragen na het verkrijgen van uw ICD.

Lees meer