Rij- en vaarbewijzen

FAQ over rijbewijzen

Gezondheidsverklaring (update juni 2023)

 

De prijs voor de ‘Gezondheidsverklaring’ bedraagt per 1 januari 2023 € 41,00. U kunt de verklaring downloaden via 'mijncbr' op de website van het CBR. Laat u de verklaring per post toesturen door de klantenservice van het CBR, dan betaalt u €10,00 extra omdat de bestelling aangetekend wordt verzonden.

 

De kosten voor het verlengen van het rijbewijs verschillen per gemeente.

 

Via onze rubriek ‘Nieuws’ op de homepage van deze website zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de wijzigingen in de aanvraagprocedure voor een rijbewijs met code 100 of 101.
 

 

De onderwerpen zijn als volgt gerangschikt:

  1. Rijbewijzen
  2. Medische geschiktheid(sverklaringen)
  3. Wijziging medische geschiktheid
  4. Autorijden na vervanging ICD/draden/terechte of onterechte shock
  5. Verzekeringen
  6. Vrijwilligerswerk
  7. Diversen
  8. Staat de vraag die u heeft er niet bij?

_________________________________________________________________________________________

 

1. RIJBEWIJZEN

Van welke rijbewijzen mag een ICD-drager gebruik maken?

Een ICD-drager mag alleen nog gebruikmaken van de rijbewijzen van Groep 1 (AM, A, B, B + E).

Alle andere rijbewijzen zijn uitgesloten. Lees verder>

 

Ben ik als ICD-drager verplicht om na de implantatie van mijn ICD een nieuw rijbewijs met aantekening code 100 aan te vragen?

Nee, in Nederland kennen we geen meldplicht. Tot nu toe is er echter weinig of geen jurisprudentie over wat de consequenties zijn als u niet vrijwillig meldt dat u ICD-drager bent geworden. Daarom stelt de STIN zich op het standpunt dat een ICD-drager juridisch alleen maar 100% gedekt is met een rijbewijs met daarop de aantekening code 100 of 101. Lees verder>

 

Kan ik na de implantatie van de ICD meteen een nieuw rijbewijs met daarop de aantekening code 100 of 101 aanvragen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De reden is dat u volgens de wet na de ICD-implantatie veertien dagen, respectievelijk twee maanden niet rijgeschikt bent. Pas daarna kunt (alleen) door het CBR opnieuw rijgeschikt worden verklaard en mag uw cardioloog u voor maximaal 5 jaar een geschiktheidsverklaring voor code 100 of 101 verstrekken waaruit blijkt dat zich tijdens de verplichte wachttijd geen problemen hebben voorgedaan.

 

De gezondheidsverklaring koopt u op de site van het CBR en vult u online in op MijnCBR. Stuur het ingevulde formulier specialist/cardioloog met de Gezondheidsverklaring op naar het CBR. Daarna bevestigt het CBR in MijnCBR de ontvangst en als alle vereiste formulieren aanwezig zijn en juist en volledig zijn ingevuld (wees daar dus alert op en maak kopieën!), streeft het CBR ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.

 

Als de procedure is afgerond, krijgt u bericht dat u op het stadskantoor een nieuw rijbewijs kunt kopen. Wil het CBR om een of andere reden meer informatie, dan kan de procedure langer duren.

 


 

Mag ik autorijden, ook als ik nog geen rijbewijs met code 100 of 101 heb?

 

1.

Uw rijbewijs is nog niet verlopen en uw cardioloog heeft een ICD geïmplanteerd alleen voor primaire preventie. De rij-ongeschiktheid bedraagt twee weken na implantatie. De commissie van de Gezondheidsraad heeft als advies uitgebracht dat autorijden na twee weken onder voorwaarden is toegestaan gedurende de lopende aanvraag bij het CBR. Die voorwaarden zijn dat de aanvrager meteen na de implantatie is gestart met een aanvraag bij het CBR ter beoordeling van de rijgeschiktheid en alle relevatie stukken volledige zijn aangeleverd. U kunt dit checken in uw MijnCBR. Tip: bewaar bij uw autopapieren een kopie van alles wat u ingeleverd hebt.

 

Neem altijd contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars kunnen onderling nog wel eens afwijken in hun antwoord op de vraag of u verzekerd bent zonder de aanvulling code 100/101 op het rijbewijs.

 

2.

Uw cardioloog heeft een ICD geïmplanteerd voor secundaire preventie. De wettelijke rij-ongeschiktheid bedraagt twee maanden na implantatie. Gedurende deze periode van twee maanden wordt u rij-ongeschikt geacht. Eerst daarna kunt u de Gezondheidsverklaring bij het CBR of uw Gemeente (check hun site) kopen. Het formulier cardioloog verstrekt uw cardioloog. Voor een gelijksoortige regeling als bij een preventieve ICD is door de Gezondheidsraad geen advies uitgebracht. Na ontvangst van toestemming van het CBR kunt u bij uw gemeente het rijbewijs met code 100 (101) kopen.

 

Inmiddels is de wachttijd voor code 100/101 bij het CBR significant teruggebracht.

 


 

 

Welke documenten heb ik nodig voor het aanvragen van een rijbewijs voor privé-gebruik (code 100)?       
·        1. Een Gezondheidsverklaring/Gezondheidsverklaring 75+, te downloaden via www.cbr.nl
·        2. Een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog (geldigheidsduur 3 maanden na afgifte)

         3. Een eventuele medische verklaring met keuringsverslag van een andere medisch specialist
             (opsturen binnen 14 dagen na ondertekening door de keuringsarts)

 

           Lees verder: Artikel ‘Richtlijnen’ punt A

 

Welke documenten heb ik nodig voor het aanvragen van een rijbewijs voor beperkt beroepsmatig gebruik inclusief privé-gebruik (code 101)?  
·        1. Een Gezondheidsverklaring/Gezondheidsverklaring 75+, te downloaden via www.cbr.nl
·        2. Een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog (geldigheidsduur 3 maanden na afgifte)

         3. Een eventuele medische verklaring met keuringsverslag van een andere medisch specialist
             (opsturen binnen 14 dagen na ondertekening door de keuringsarts)
         4. Een werkgeversverklaring
·        5. Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (alleen als u zelf werkgever of z.z.p-er bent)
·        6. Eigen toelichting aanvraag code 101 (alleen als u zelf werkgever of z.z.p-er bent)

 

          Lees verder: Artikel ‘Richtlijnen’ punt B

 

Geldt het beperkt beroepsmatig gebruik van maximaal 4 uur per dag van een rijbewijs met code 101 ook voor het  T-rijbewijs?

Ja, het beperkt beroepsmatig gebruik van maximaal 4 uur per dag van een rijbewijs met code 101 geldt ook voor het T-rijbewijs dat vanf 1 juli 2015 automatisch wordt toegevoegd aan alle nieuwe  rijbewijzen en dat u nodig hebt voor het besturen van een Land- of Bosbouwtrekker (LBT) of bijna alle motorvoertuigen met beperkte snelheid (MMBS). Het betekent ook dat veel agrariërs die ICD-drager zijn code 101 moeten aanvragen als zij gebruikmaken van motorvoertuigen waarvoor een T-rijbewijs verplicht is, als zij ermee op de openbare weg rijden. Zonder rijbewijs met deze motorvoertuigen rijden op een akker of op een bedrijventerrein is wel toegestaan.

 

Welke documenten heb ik nodig voor de verlenging van mijn (bestaand) rijbewijs met code 100 of 101?
Uw gecodeerd rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig. Voor de verlenging ervan hebt u dezelfde documenten nodig als die welke genoemd worden voor het aanvragen van een rijbewijs met code 100 onder A en voor code 101 onder B in het artikel ‘Richtlijnen’ op www.stin.nl, dus onder andere ook nu weer een geschiktheidsverklaring van uw cardioloog en voor code 101 een werkgeversverklaring.
De reden is dat uw medische rijgeschiktheid in de loop van de voorbije 5 jaar veranderd kan zijn waardoor u in een andere NYHA-klasse moet worden ingedeeld.
Bent u inmiddels 75 jaar of ouder dan geldt voor u nu ook de verplichte seniorenkeuring en dient u gebruik te maken van een Eigen verklaring met geneeskundig verslag. Het verslag moet u door een arts laten invullen en daarna samen met het rapport van uw cardioloog opsturen.
Wat de keuringsarts betreft: van het CBR mag u de keuring laten uitvoeren door uw huisarts maar het artsengenootschap KNMG maakt daar bezwaar tegen om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt wordt verstoord. Het beste kunt u daarom een onafhankelijke arts of keuringsarts benaderen. Bij ouderenbonden kunt u vaak terecht tegen een gereduceerd tarief.

 

Ik heb toch een geldig rijbewijs! Waarom moet ik dan een nieuw rijbewijs aanvragen omdat ik ICD-drager ben geworden?

U hebt inderdaad een geldig rijbewijs. maar dat is niet meer in overeenstemming met uw gewijzigde medische geschiktheid. Ten gevolge van de implantatie van de ICD bent u volgens de wet namelijk 2 maanden niet rijgeschikt. De enige instantie in Nederland die u weer rijgeschikt kan verklaren is het CBR. Op basis van de Eigen verklaring en de geschiktheidsverklaring van de cardioloog kan het CBR u weer geschikt verklaren, maar dan wel voor een nieuw rijbewijs met de aantekening code 100 en 101.

 

Ik ontvang van mijn werkgever een vergoeding voor woon-werkverkeer. Heb ik daarvoor een rijbewijs met code 101 (beperkt beroepsmatig vervoer) nodig?

Nee, woon-werkverkeer wordt gerekend tot privé-gebruik. U kunt volstaan met code 100.

 

Mag ik met mijn rijbewijs met code 100 of 101 in het buitenland gewoon autorijden?

Alle lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER, Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) erkennen elkaars rijbewijs. In die landen mag u dus met uw geldig Nederlands rijbewijs gewoon autorijden onder de voorwaarden die daarvoor in Nederland gelden.

 

Wilt u van uw rijbewijs met code 100 of 101 gebruikmaken in een land dat niet behoort tot de EER-landen, dan is het aan te raden bij de ANWB een Internationaal Rijbewijs (IRB) aan te vragen. Lees verder>

 

Wat voor risico loop ik als ik beperkt beroepsmatig meer dan vier uur per dag achter het stuur doorbreng?

Als u tijdens de uitoefening van uw beroep een ongeluk zou veroorzaken buiten de toegestane rijtijd van maximaal vier uur per dag, loopt u de kans dat de rechter u veroordeelt omdat u de tijd die in de geldende wettelijke regeling wordt genoemd hebt overschreden. In zo’n geval is het bovendien de vraag of de verzekeringsmaatschappij na deze uitspraak de schade nog vergoedt.

Mag ik als ICD-drager een heftruck besturen? Wettelijk is er over de medische geschiktheid voor het besturen van een heftruck niets geregeld, dus ook niet voor ICD-dragers. De wet schrijft alleen een bewijs van vakbekwaamheid voor. Het examen daarvoor, dat bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, wordt afgenomen door het CCV (Contact  Commissie Vakbekwaamheid chauffeurs). Lees verder> Mag ik als ICD-drager een tractor of een voertuig met beperkte snelheid besturen?

Ja, een ICD-drager mag een Land- of BosbouwTrekker (LBT) en bijna alle Motorrijtuigen met Beperkte Snelheid  (MMBS) besturen, maar vanaf 1 juli 2015 moet hij daarvoor wel in het bezit zijn van een  T-rijbewijs.

 

Overgangsfase:

Trekkercertificaten

Trekkercertificaten zijn nog geldig t/m 1 juli 2016. Gedurende deze periode kan een certificaat worden omgewisseld voor een T-rijbewijs. Zie: www.rijbewijs.nl of www.rdw.nl

 

Autorijbewijzen:

Iedereen die op 1 juli 2015 ouder was dan 18 jaar en in het bezit is van een rijbewijs, mag daarmee tot en met 1 juli 2025 een land- of bosbouwtrekker of een motorrijtuig met beperkte snelheid  besturen. Bij de eerstvolgende verlenging van het rijbewijs wordt de bevoegdheid voor het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven. Na die periode moet voor het behalen van het T-rijbewijs een apart examen worden afgelegd.

 

Opmerking:

Het T- rijbewijs voor  een LBT of MMBS is alleen verplicht als u ermee op de openbare weg rijdt. U kunt bijvoorbeeld wel zonder rijbewijs met deze motorrijtuigen rijden op een akker of op een bedrijventerrein.

 

Meer informatie: Download op www.cbr.nl de brochure: T-rijbewijs. De overgangssituatie

 

Mag ik als ICD-drager met een scootmobiel,  bromfiets of snorfiets rijden?

Aan het besturen van deze voertuigen worden door de wetgever geen eisen gesteld wat medische geschiktheid betreft. U hebt er wel het rijbewijs AM voor nodig. Lees verder>

 

Mag ik als ICD-drager op een elektrische scooter rijden?

Bij een elektrische scooter is geen sprake van cilinderinhoud om te bepalen of er sprake is van een bromfiets (rijbewijs AM) of motorfiets (rijbewijs A). Of u als ICD-drager op een elektrische scooter mag rijden hangt af van het vermogen (uitgedrukt in kilowatt) en de maximumsnelheid van het voertuig. Lees verder>

 

Mag ik als ICD-drager auto's met pech en dergelijke vervoeren met een aanhanger?

Ja of nee, is afhankelijk van diverse factoren. Het antwoord is te vinden in de CBR-brochure 'Aanhangwagens en caravans' die u kunt downloaden op www.cbr.nl.

Hoe kan ik een Nederlands rijbewijs omruilen voor een rijbewijs van mijn nieuwe woonland en in hoeverre mag ik in Nederland gebruikmaken van een buitenlands rijbewijs wanneer ik in Nederland kom wonen? En kent men in dat nieuwe woonland ook code 100 en 101?

 

Inleiding:

Omdat wij als Nederland heel erg veel ‘buitenland’ hebben, is het binnen deze rubriek niet mogelijk een samenvatting te geven van  hoe de regelingen in ‘het buitenland’ luiden. Ondanks Europa zijn landen autonoom bij de specifieke uitvoering. Dat is een complexe zaak. De instantie die u ten aanzien van uw persoonlijke situatie het best kan informeren, is de Rijksdienst voor het Wegverkeer: www.rdw.nl

 

Enkele algemene richtlijnen

Essentieel voor de beantwoording van deze vraag is of u in een land van de Europese Unie(EU) / Europese Vrijhandelsassociatie(EVA) woont of niet.

Ik woon in de Europese Unie:

Wanneer u een Nederlands rijbewijs heeft, maar u woont in een land van de Europese Unie of EuropeseVrijhandels Associatie(EVA), anders dan Nederland, dan kunt u uw rijbewijs niet meer verlengen. U moet het rijbewijs omwisselen bij de autoriteiten in het land waar u verblijft. De regelingen van het nieuwe land gelden dan ook met betrekking tot uw ICD.

Ik woon niet in de Europese Unie: zie Inleiding

 

Rijbewijs afgegeven binnen de EU/EVA:

Als u een rijbewijs heeft dat is afgegeven in één van de landen van de Europese Unie of Europese Vrijhandels Associatie(EVA), terwijl u al staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente, dan mag u met het buitenlandse rijbewijs in Nederland niet rijden. U moet dit rijbewijs omwisselen. U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt de aanvraag door naar de RDW.

Rijbewijs afgegeven buiten de EU/EVA:

Als u een geldig rijbewijs heeft dat is afgegeven in een ander land dan een EU/EVA lidstaat, dan kunt u dat in Nederland nog tot 185 dagen na inschrijving bij een Nederlandse gemeente gebruiken. Daarna mag u alleen met een Nederlands rijbewijs in Nederland rijden en geldt de regeling van Nederland met betrekking tot uw ICD en de coderingen 100 en 101.

In sommige gevallen kunt u het buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, in alle andere gevallen moet u opnieuw theorie- en praktijkexamen doen bij het CBR.

 

Mag ik als ICD-drager optreden als begeleider van een zeventienjarige met een geldig rijbewijs?

Volgens de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) mag een ICD-drager die in het bezit is van een geldig rijbewijs met code 100 of 101 een zeventienjarige, die al in het bezit is van een geldig rijbewijs, begeleiden. Meer informatie daarover vindt u op: www.rdw.nl en vervolgens ‘Begeleiderspas’ intikken.
 
Het CBR liet ons weten dat het moeilijk is om de vraag met 100% zekerheid te beantwoorden, omdat er over deze situatie (nog) geen jurisprudentie bestaat. In principe is er geen sprake van ‘het onder toezicht doen besturen van derden’ zoals dat geldt voor het gebruik van een rijbewijs met code 100 of 101, omdat de 17-jarige reeds beschikt over een geldig rijbewijs. Wel ontraadt het CBR ICD-dragers als begeleider op te treden gedurende de periode(s) dat ze niet rijgeschikt zijn (bijvoorbeeld de tijd van twee maanden na een shock.
 
Voor de volledigheid vermelden wij de voorwaarden waaraan men volgens artikel 173W van de Wegenverkeerswet moet voldoen om op te treden als begeleider:
 
1. Een begeleiderspas wordt slechts afgegeven indien de aanvraag betrekking heeft op een begeleider:

 

a. die in het bezit is van een rijbewijs voor categorie B waarvan sinds de datum van eerste afgifte ten minste vijf jaren verstreken zijn en die de leeftijd van ten minste 27 jaren heeft bereikt;
b. van wie de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen niet op enig moment binnen een periode van vier jaren voorafgaand aan de aanvraag onherroepelijk is ontzegd;
c. van wie niet ingevolge artikel 130, tweede lid, van de wet de overgifte van het rijbewijs is gevorderd dan wel wiens rijbewijs is ingevorderd en aan wie dat rijbewijs niet is teruggegeven;
d. van wie niet ingevolge artikel 131, het tweede lid, onderdeel a, van de wet de geldigheid van het rijbewijs voor één of meer categorieën is geschorst;
e. van wie niet ingevolge artikel 164, eerste lid, van de wet de overgifte van het rijbewijs is gevorderd dan wel het rijbewijs is ingevorderd en aan wie dat rijbewijs niet is teruggegeven;
f. van wie het rijbewijs zijn geldigheid niet op enig moment binnen een periode van vier jaren voorafgaand aan de aanvraag ingevolge artikel 123b, eerste lid, van de wet heeft verloren, dan wel ten aanzien van wie in die periode in het rijbewijzenregister een aantekening is gemaakt als bedoeld in artikel 123b, derde lid, van de wet;
g. aan wie niet op enig moment binnen een periode van vier jaren voorafgaand aan de aanvraag ingevolge artikel 132c, eerste lid, onder d, van de wet een rijbewijs is afgegeven waarop de bij ministeriële regeling vastgestelde codering voor het rijden met een alcoholslot is vermeld;
h. van wie niet ingevolge de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften de inlevering van het rijbewijs is gevorderd noch het rijbewijs krachtens die wet is ingenomen, en
i. aan wie het CBR niet op enig moment binnen een periode van vier jaren voorafgaand aan de aanvraag de verplichting heeft opgelegd zich aan een educatieve maatregel ter bevordering van de rijvaardigheid of geschiktheid te onderwerpen;
j. van wie het rijbewijs niet op enig moment binnen een periode van vier jaren voorafgaand aan de aanvraag ongeldig is verklaard op grond van artikel 134, tweede lid, van de wet na een onderzoek naar de rijvaardigheid of een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol of drugs;
k. van wie het rijbewijs niet op enig moment binnen een periode van vier jaren voorafgaand aan de aanvraag ongeldig is verklaard op grond van artikel 132, tweede lid, van de wet wegens het niet meewerken aan een educatieve maatregel of een onderzoek naar de rijvaardigheid of een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol of drugs.
 
2. De in het eerste lid, onderdeel a, gestelde eis geldt niet indien de begeleider overeenkomstig artikel 7, eerste lid, van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 over het in dat lid bedoelde certificaat beschikt.
 
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder rijbewijs mede verstaan een rijbewijs afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, waarvan de houder in Nederland woonachtig is.
 

2. MEDISCHE GESCHIKTHEID(VERKLARINGEN)

Is voor een ICD-drager de geschiktheidsverklaring van de cardioloog alleen voldoende om weer te mogen autorijden?

Het is  - zoals in veel gevallen rond de huidige wettelijke regelgeving over het rijbewijs - uw eigen verantwoording of u als ICD-drager met de verklaring van de cardioloog alleen weer van uw auto gebruik gaat maken. Maar ook in dezen houdt de STIN zich aan het principe dat u juridisch alleen voor 100% gedekt bent met een rijbewijs met daarop de aantekening code 100 of 101. Zelfs het feit dat een aantal verzekeringsmaatschappijen na de termijn van twee maanden genoegen neemt met een geschiktheidsverklaring van de cardioloog alleen en dat zwart op wit bevestigt, doet daar niets aan af.

 

Accepteert het CBR ook een verklaring van een cardioloog uit het buitenland?

Het antwoord luidt 'nee', omdat het CBR niet kan controleren of deze arts voldoet aan de wettelijke eisen zoals die in Nederland van kracht zijn voor de uitoefening van het beroep van cardioloog. Is uw ICD geïmplanteerd in het buitenland door een cardioloog die niet staat ingeschreven in het BIG-register, dan zult u voor het afgeven en ondertekenen van een geschiktheidsverklaring een beroep moeten doen op uw (verwijzend) behandelend cardioloog in Nederland die daarin wel wordt vermeld.  Is dat niet mogelijk dan zult  u een herkeuring moeten aanvragen bij een andere Nederlandse  hartritmecardioloog. Blijkt pas bij het in behandeling nemen van uw aanvraag door het CBR dat u niet beschikt over de juiste geschiktheidsverklaring dan zal het CBR u verzoeken daarvoor alsnog te zorgen. Het is ook mogelijk dat het CBR u zelf verwijst naar een Nederlandse cardioloog voor een herkeuring. Maar in beide gevallen betekent het wel dat het aanmerkelijk langer duurt eer u een nieuw rijbewijs kunt aanvragen.

 

Ik wil code 101 aanvragen. Daarvoor heb ik een werkgeversverklaring nodig. Maar ik ben zelfstandig ondernemer. Wat moet ik doen?

Als u zelfstandig ondernemer bent mag u de werkgeversverklaring zelf invullen. Wel moet u in dit geval behalve de Eigen verklaring en de geschiktheidsverklaring van de cardioloog een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel meesturen en tevens een brief waarin u uitlegt waarom u code 101 aanvraagt.

 

Hoe kom ik in het bezit van de formulieren voor de geschiktheidsverklaring van de cardioloog en de werkgeversverklaring?

De formulieren kunt u rechtstreeks downloaden in het artikel ‘Richtlijnen voor het aanvragen van een rijbewijs voor ICD-dragers’ op www.stin.nl. Beschikt u als donateur niet over de mogelijkheid om dat te doen, dan kunt u ze aanvragen bij het STIN-kantoor in Zaandam, tel: 075-7850392, e-mail: info AT stin DOT nl.

 

Ik heb al een rijbewijs met code 100 omdat ik ICD-drager ben. Nu heb ik een andere aandoening waarvoor die code ook geldt. Moet ik nu toch een nieuw rijbewijs aanvragen?

De nationale code 100 wordt niet alleen gebruikt om het autorijden van ICD-dragers te beperken tot privé gebruik (artikel 6.7.4, Regeling eisen geschiktheid 2000) maar ook dat van patiënten met bijvoorbeeld een steunhart (idem, artikel 6.7.2.1) en neurologische aandoeningen zoals epilepsie, hersenbloeding en OSAS (apneu/dyspneu) (hoofdstuk 7, idem). Voor alle genoemde medische aandoeningen geldt een verschillende geldigheidsduur van het rijbewijs.

Hebt u al code 100 vanwege een dergelijke aandoening dan hoeft u niet altijd een nieuw rijbewijs aan te vragen. Er is namelijk maar één code 100. De wetgever geeft met deze code op het rijbewijs alleen aan dat er beperkingen gelden ten aanzien van het gebruik, maar maakt geen onderscheid op grond van de aard van de aandoening. Wel is het verstandig - het CBR spreekt van een morele verplichting - om een herkeuring aan te vragen, omdat er een verandering in de medische rijgeschiktheid is opgetreden. Juridisch bent u daarom alleen nog maar te allen tijde gedekt als deze verandering in uw gezondheidstoestand ook formeel is vastgelegd door het CBR.

Voor het aanvragen van de herkeuring hebt u, evenals voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs, een Eigen verklaring nodig en een geschiktheidsverklaring voor een rijbewijs met code 100 van de cardioloog. (Zie artikel Richtlijnen aanvragen rijbewijs). Nadat het CBR heeft vastgesteld dat door deze wijziging in uw gezondheidstoestand code 100 voor u van kracht blijft, ontvangt u van het CBR uw nieuwe Verklaring van geschiktheid waarmee u op het gemeentehuis een nieuw rijbewijs met code 100 kunt kopen, Deze verklaring van het CBR is één jaar geldig. U kunt er binnen een jaar na afgifte een nieuw rijbewijs mee kopen maar u moet er wel rekening mee houden dat de termijn waarvoor u rijgeschikt bent verklaart, ingaat op de datum van het besluit van het CBR en niet op de dag  dat u het rijbewijs bij de gemeente aanvraagt.

Of u een nieuw rijbewijs moet aanvragen is afhankelijk van de geldigheidstermijn van het huidige rijbewijs met code 100. In het besluit dat u van het CBR ontvangt staat duidelijk aangegeven wat voor u van toepassing is.

 

Voorbeelden ter verduidelijking: 

Stel: U bent ICD-drager en krijgt een steunhart. Daarvoor geldt een geldigheidstermijn van maximaal twee jaar. Dan zijn er twee mogelijkheden:

1.Uw huidige rijbewijs met code 100 als ICD-drager is (maximaal) 5 jaar geldig. Op het moment dat u meldt dat u een steunhart hebt gekregen, is uw rijbewijs nog anderhalf jaar geldig. In dit geval hoeft u nog geen nieuw rijbewijs aan te vragen maar pas over anderhalf jaar omdat het zo lang nog  geldig is voor beide aandoeningen. U hebt dan weer wel een nieuwe Eigen verklaring en een geschiktheidsverklaring van de cardioloog nodig. Dit nieuwe rijbewijs met code 100 moet elke twee jaar verlengd worden omdat het geldig moet zijn voor beide aandoeningen en voor een steunhart is de termijn maximaal twee jaar. Uiteraard kunt ook meteen een nieuw rijbewijs aanvragen met een geldigheidsduur van 2 jaar. Het hangt er vanaf waarvoor u kiest.

Voor verlengen geldt dezelfde procedure als voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs.

 

2.Uw huidige rijbewijs met code 100 als ICD-drager is (maximaal) 5 jaar geldig. Op het moment dat u meldt dat u een steunhart hebt gekregen, waarvoor een geldigheidstermijn geldt van slechts twee jaar, is uw rijbewijs nog drie jaar geldig. In dit geval dient u meteen een nieuw rijbewijs aan te vragen omdat uw rijbewijs vanwege uw steunhart slechts een geldigheidstermijn van twee jaar mag hebben.

 

Opmerkingen:

1. Wat hier staat voor code 100, is natuurlijk ook van toepassing voor code 101

2. Deze regeling is uiteraard ook van toepassing, wanneer u ICD-drager wordt en al een code 100 of 101 op uw rijbewijs hebt vanwege een eerdere aandoening.

3. Bent u 75 jaar of ouder dan is voor het melden van een wijziging in de medische situatie altijd een Eigen verklaring met geneeskundig verslag  en een geschiktheidsverklaring voor een rijbewijs met code 100 van de cardioloog vereist.

 

Wanneer precies krijg ik te maken met de zogenaamde verplichte keuring op 75-jarige leeftijd?

Dat is afhankelijk van het feit of u voor het eerst een nieuw rijbewijs met code 100 of 101 aanvraagt of dat het de vervanging van een reeds bestaand rijbewijs met een code betreft. Gaat het om een nieuw rijbewijs dan bent u verplicht de ouderenkeuring te ondergaan zodra u 70 of ouder bent, omdat uw nieuwe rijbewijs geldig is tot na uw vijfenzeventigste. Betreft het een vervanging op een tijdstip dat u nog geen 75 bent, dan hoeft u de keuring pas te ondergaan na uw 75ste. Lees verder>

 

Als mijn ICD wordt uitgezet omdat ik hem volgens de cardioloog niet meer nodig heb, mag ik dan weer autorijden met een 'gewoon' rijbewijs zonder code 100 of 101?
'Ja', aldus het CBR, 'als uit een verklaring van de behandelend cardioloog duidelijk blijkt dat er geen enkele reden meer is om de ICD aan te laten staan zodat hij kan worden uitgezet en u verder geen beperkingen hebt wat de functie van uw hart betreft zodat u kunt worden ingedeeld in NYHA-klasse I (d.w.z. dat zich geen tekenen van vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst voordoen bij normale lichamelijke inspanning)' dan zou u bij het CBR opnieuw een 'gewoon' rijbewijs kunnen aanvragen. Het verzoek moet vergezeld gaan van een uitgebreid rapport van de behandelend cardioloog. Omdat de inwilliging in Veendam geregistreerd wordt door de RDW, dient de ICD-drager wel een nieuw rijbewijs te kopen, zodat dit rijbewijs correspondeert met de aantekening in Veendam.
Is er sprake van de ‘herleving’ van een rijbewijs van Groep 2 met daarop code 95 dan dient u zich af te vragen of u opnieuw aanvullende cursussen moet volgen omdat eerder behaalde certificaten maar vijf jaar geldig zijn. Zie voor meer informatie www.cbr.nl en tik vervolgens in: ccv. Code 95 cursussen.

 

Hoe lang blijft een Verklaring van rijgeschiktheid die door het CBR wordt verstrekt, geldig?

De geldigheidsduur is afhankelijk van het soort vervanging dat plaatsvindt. Betreft het de vervanging van of de herkeuring van een bestaand rijbewijs, dan is de termijn een jaar. Is er sprake van het aanvragen van een nieuw rijbewijs met een beperking ter vervanging van een rijbewijs zonder restricties, dan geldt een termijn van vier weken. Het CBR hanteert in dit geval een kortere termijn, omdat het oude rijbewijs voor de aanvrager met een beperkte rijgeschiktheid ongeldig is en eigenlijk meteen vervangen zou moeten worden.

 

Hoe lang blijft een verklaring van geschiktheid die door een cardioloog is verstrekt geldig?

In het algemeen accepteert het CBR een geschiktheidsverklaring die door een cardioloog of andere specialist is verstrekt nog binnen een termijn van drie maanden na datum van afgifte.

3. WIJZIGING MEDISCHE GESCHIKTHEID

Moet ik aan het CBR melden dat mijn gezondheidstoestand verslechterd is van NYHA-klasse II naar NYHA-klasse III?

Als de cardioloog u moet indelen in klasse III heeft dat ernstige gevolgen voor u, want dat betekent dat u niet langer rijgeschikt bent. Of u dit aan het CBR meldt of niet, is, zoals in veel gevallen rond de regelgeving over autorijden in Nederland, uw eigen verantwoordelijkheid want in ons land kennen we geen meldplicht. Officieel constateert het CBR de verslechtering in uw gezondheidstoestand pas als het huidige rijbewijs verlopen is en een nieuw moet worden aangevraagd. Doet u geen melding, dan riskeert u natuurlijk wel dat u juridisch in de problemen komt bij een eventueel ongeval.

 

Mijn hartfunctie is zodanig verbeterd dat de cardioloog heeft besloten de ICD-functie van mijn biventriculaire ICD of CRT-D uit te schakelen en hem voortaan alleen te gebruiken als pacemaker. Moet ik nu een nieuw rijbewijs aanvragen?

Omdat de cardioloog heeft besloten Uw ICD voortaan alleen te gebruiken als pacemaker geldt voor voor u om auto te rijden artikel 6.7.3. van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Dat luidt: ‘Beperking van de geschiktheidstermijn tot maximaal tien jaar. Voor rijbewijzen van groep 2 is een specialistisch rapport vereist.’

De maximale geldigheidstermijn voor een rijbewijs van Groep1 is voor een pacemakerdrager daarmee gelijk aan die van een standaardrijbewijs. Voor een rijbewijs van Groep 2 is de maximale termijn 5 jaar.

De beperkende codes 100 en 101 zijn voor u weliswaar dan niet meer van toepassing maar staan nog wel op uw rijbewijs en er moet ook nog aan voldaan worden. Dat kan alleen ongedaan worden gemaakt door het aanvragen van een nieuw rijbewijs dat weer in overeenstemming is met de gewijzigde medische geschiktheid.

Gebruikt u het rijbewijs van Groep 1 alleen voor privé gebruik (gelijk aan code 100) dan kunt u wachten met het melden van de wijziging in uw medische geschiktheid bij het CBR tot het tijdstip waarop een nieuw rijbewijs moet worden aangevraagd. Het nieuwe rijbewijs is weet in overeenstemming met uw gewijzigde medische situatie.

 

Heeft u het rijbewijs van Groep 1 ook nodig voor de uitoefening van uw beroep, dan is het aan te bevelen wel zo snel mogelijk een nieuw rijbewijs aan te vragen omdat de beperking van het  beroepsmatig gebruik en het verbod van personenvervoer en het doen besturen onder toezicht van derden (code 101) daarmee vervallen. Dat is ook van toepassing wanneer u weer gebruik zou willen maken van een rijbewijs van Groep 2 omdat dit met een pacemaker onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.

Is er sprake van de ‘herleving’ van een rijbewijs van Groep 2 met daarop code 95 dan dient u zich af te vragen of u opnieuw aanvullende cursussen moet volgen omdat eerder behaalde certificaten maar vijf jaar geldig zijn. Zie voor meer informatie www.cbr.nl en tik vervolgens in: ccv. Code 95 cursussen.

4. AUTORIJDEN NA VERVANGING ICD/DRADEN TERECHTE OF ONTERECHTE SHOCK

Wanneer mag ik weer autorijden na vervanging van mijn ICD en vervanging of bijplaatsing van één of meer draden of alleen vervanging of bijplaatsing van éen of meer draden?

Na al deze ingrepen bepaalt uw behandelend cardioloog het tijdstip waarop u weer mag autorijden en of daarvoor een herkeuring door het CBR nodig is. Zoja: lees verder

 

Wanneer mag ik weer autorijden na een terechte shock?

Op voorwaarde dat uw behandelend cardioloog daarvoor toestemming geeft, mag u na twee maanden weer autorijden

 

Wanneer mag ik weer autorijden na een onterechte shock?

Personen zijn na een onterecht afgegeven shock ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.

5. VERZEKERINGEN

Mijn verzekeringsmaatschappij neemt genoegen met de geschiktheidsverklaring van de cardioloog alleen en staat me toe om te rijden met mijn huidige geldige rijbewijs. Is dat verantwoord?

Het is uw eigen verantwoording of u in dit geval gebruik blijft maken van uw huidige rijbewijs. Ook al vergoedt de maatschappij de schade bij een eventueel ongeval dat veroorzaakt is door het afgaan van de ICD, de rechter kan u toch veroordelen op grond van artikel 5 en 6 (kapstokartikelen) van de Wegenverkeerswet, waardoor u een strafblad oploopt. Lees verder>

 

Ben ik verplicht aan mijn verzekeringsmaatschappij mee te delen dat ik ICD-drager ben geworden?

Volgens de Wet op de privacy bent u dat niet verplicht, maar in veel polisvoorwaarden staat wel dat u te allen tijde verplicht bent om de maatschappij juist en volledig te informeren over uw gezondheidstoestand, zeker als het afsluiten van een nieuwe polis betreft. Maatschappijen voeren op dit punt een verschillend beleid. Informeer daarom bij uw maatschappij. Lees verder>

 

Is voor een ICD-drager een inzittendenverzekering onverkort van kracht met name als hij een ongeval zou veroorzaken ten gevolge van een shock?

Ja, zo lang u in het bezit bent van een  geldig rijbewijs met code 100 of 101 en voldoet aan alle voorwaarden die door de wetgever gesteld worden voor het gebruik van dat rijbewijs, is er gewoon dekking. Lees verder>

6. VRIJWILLIGERSWERK

Mag ik als ICD-drager in het kader van vrijwilligerswerk personen vervoeren (bijvoorbeeld met een school- of buurtbus)?

De wetgever verbiedt het niet, maar de Commissie Schalij, die de wetgever in 2004 adviseerde over de aanpassing van de regeling, heeft er toch haar bedenkingen bij. Lees verder>

7. DIVERSEN


7.1. Autogordels

Bij het autorijden heb ik hinder van de gordel die over de ICD loopt. Kan ik ontheffing krijgen voor het dragen daarvan of zijn er andere oplossingen voor het probleem?

Er wordt door het CBR slechts zeer sporadisch ontheffing verleend voor het dragen van een autogordel en meestal alleen tijdelijk. Er moeten wel degelijk  grondige medische of beroepsmatige redenen voor zijn. Als de klachten bijvoorbeeld te verhelpen zijn met aanpassingen aan de auto zoals het verlengen van de gordel, het kliksysteem verplaatsen of extra spiegels aanbrengen, wordt geen ontheffing verleend.
Vaak is het probleem eveneens ook op te lossen met een gordelkussen en/of gordelversteller. Deze zijn verkrijgbaar in de meeste autoshops en kunnen met name in de eerste tijd na de implantatie van de ICD voorkomen dat de gordel een pijnlijk gevoel veroorzaakt op de plek waar de ICD zich in de schouder bevindt. In de gordel bevindt zich soms een hoesje om een gsm in op te bergen. Daarvan kun je als ICD-drager beter geen gebruik maken. Met een gordelversteller kan de gordel zo over het lichaam worden bevestigd dat de plaats waar de ICD zich bevindt niet geraakt wordt.
Meer informatie over het aanvragen van tijdelijke ontheffing vindt u op: http://www.cbr.nl/10917.pp Op de pagina kunt u de CBR-brochure ‘Ontheffing autogordel’ en het Aanvraagformulier downloaden.
 
 7.2 RIjlessen

Kan ik als ICD-drager gewoon beginnen met het nemen van autorijlessen?

Voordat aan iemand een rijbewijs wordt uitgereikt, wordt hij beoordeeld op zijn rijvaardigheid en zijn medische geschiktheid. Voor de beoordeling van de rijvaardigheid kan een ICD-drager rijles nemen zoals elke Nederlander. Toch doet hij er verstandig aan vooraf zijn medische geschiktheid te laten beoordelen door zijn behandelend cardioloog. Zou deze namelijk van oordeel zijn dat hij geen Verklaring van rijgeschiktheid voor code 100 of 101 kan afgeven, dan is het zonde om geld uit te geven aan dure rijlessen. Het is ook voor de rijinstructeur prettig om te weten dat zijn leerling met een ICD medisch rijgeschikt is. Hij loopt anders een onnodig risico.

Mag ik als ICD-drager rijles nemen tijdens de verplichte wachttijd van twee maanden na een shock?
Het is niet verboden om als ICD-drager gedurende deze periode rijles te nemen want je rijdt onder supervisie  van een instructeur die in het bezit is van een geldig rijbewijs en die te allen tijde via de dubbele bediening kan ingrijpen. Vraag is echter of je zelf wilt dat zich tijdens de lessen een calamiteit kan voordoen. Doe je het toch, dan dien je minimaal de instructeur ervan te verwittigen dat je een shock hebt gehad

7.3. Vervoer van overledenen

Mag ik als ICD-drager een overledene vervoeren?

Artikel 6.7.4. van de Regeling eisen geschiktheid 2000 verbiedt het vervoeren van personen maar het vervoer van overledenen is daar van uitgezonderd omdat dit onder de wet op de lijkbezorging valt. Het klinkt misschien vreemd maar voor de wet is iemand die is overleden geen ‘persoon’ meer. Anders wordt het wanneer, zoals vaak gebeurt, de uitvaartleider meerijdt in de lijkwagen, want dan is er uiteraard weer wel sprake van personenvervoer. Kan dit voorkomen worden dan is er geen enkel probleem om als ICD-drager de auto met het lijk van de overledene te besturen. Misschien is dit een tip voor hartpatiënten die van beroep taxichauffeur zijn en bij wie een ICD geïmplanteerd moet worden met als gevolg dat zij hun normale beroep niet langer kunnen uitoefenen.

 

 

8. STAAT DE VRAAG DIE U HEEFT ER NIET BIJ?

Neem dan contact op met ons door een email te sturen naar autorijden AT stin DOT nl met in elk geval vermelding van uw naam, email-adres en (optioneel) uw adres. Bij voorkeur beantwoorden wij uw vraag telefonisch, omdat wij dan uw situatie beter kunnen beoordelen. Verrmeld daarom, als u teruggebeld wilt worden, zeker ook uw telefoonnummer.