Archief

Verzekeringsmaatschappij wel of niet informeren over ICD-dragerschap (april 2010)

 Een ICD-drager stelde ons de vraag of het nodig is de motorvoertuigenverzekering in te lichten over het feit dat je ICD-drager bent geworden. Volgens hem betreft het hier medische gegevens en die vallen onder de wet op de privacy.

 

Omdat er vaak onduidelijkheid is op dit punt hebben wij samen met hem de vraag voorgelegd aan het Verbond voor Verzekeraars en deze instantie bevestigt dat de ICD-drager gelijk heeft: "De overheid (CBR) bepaalt of iemand een geldig rijbewijs heeft of niet. Voor autoverzekeraars is alleen van belang of de bestuurder van de verzekerde auto over een geldig rijbewijs beschikt. Medische gegevens hoeven niet aan de autoverzekeraar verstrekt te worden", aldus mr. E.P.M. Pompen, beleidsadviseur Sector Schadeverzekeringen van het Verbond.

 

Als STIN willen wij hier wel aan toevoegen dat voor een ICD-drager alleen een rijbewijs met code 100 of 101 een rijbewijs is waarmee hij te allen tijde juridisch 100% gedekt is, al weten wij dat daarover door een aantal verzekeraars van motorvoertuigen en zelfs een enkele cardioloog anders wordt gedacht. De STIN baseert dit advies op de eerste alinea van de letterlijke (lees wettelijke) tekst van artikel 6.7.4. van de Regeling eisen geschiktheid 2000 (Staatscourant nr. 99, 23 mei 2000, pagina 10 e.v.; gewijzigd 8 juni 2004, Staats courant nummer 106, pagina 13 e.v.)

 

Deze tekst luidt: Voor personen bij wie een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) is ingebracht, is altijd een specialistisch rapport van een cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied vereist. Deze personen zijn ongeschikt gedurende een observatieperiode van 2 maanden na implantatie. Blijkt aan het einde van deze periode, dat het apparaat geen elektroshocks heeft afgegeven, dan wel dat zich tijdens stimulatie door de ICD geen ernstige hemodynamische problemen hebben voorgedaan, dan kunnen bedoelde personen voor een beperkte termijn geschikt worden verklaard voor rijbewijzen van groep 1.

 

Met andere woorden: Na de implantatie van de ICD bent u twee maanden medisch ongeschikt voor het besturen van een motorvoertuig. Daarna kunt u opnieuw medisch geschikt verklaard worden voor een beperkte termijn door overlegging van een specialistisch rapport van uw cardioloog aan het CBR. Dat is in Nederland de enige instantie die wettelijk bevoegd is om die verklaring van medische geschiktheid af te geven. Van die instantie ontvangt u vervolgens een rijgeschiktheidsverklaring waarmee u op het gemeentehuis een rijbewijs met code 100 of 101 kunt kopen. Uw oude rijbewijs is nog wel een geldig rijbewijs maar volgens ons niet meer voor u als ICD-drager omdat u wel opnieuw (beperkt) geschikt bent verklaard maar op basis van uw veranderde medische geschiktheid.

Lees meer