Archief

Personenvervoer als vrijwilligerswerk (oktober 2010)

Een veel gestelde vraag is: Mag ik als ICD-drager in het kader van vrijwilligerswerk bijvoorbeeld met een belbus rijden of gehandicapten vervoeren?

 

De wetgever verbiedt dit niet hoewel het advies van de Commissie Schalij die de minister in 2004 adviseerde over het beroepsmatig gebruik van het rijbewijs door ICD-dragers anders luidde. Wij citeren: (1)

De commissie acht het ongewenst dat patiënten met een ICD de volgende werkzaamheden / activiteiten met het rijbewijs uitvoeren:

1. Taxichauffeur.

2. Het beroepsmatig vervoeren van personen.

3. Het beroepsmatig vervoeren van goederen, indien dit tot de belangrijkste werkzaamheden van de patiënt behoort (bijvoorbeeld koeriersdiensten).
4. Het als vrijwilliger vervoeren van personen, waarbij deze activiteit een belangrijk deel van de dag in beslag neemt (bijvoorbeeld: het als vrijwilliger besturen van een buurtbus, een schoolbus e.d.)

Kiest u er voor om als vrijwilliger dit soort werkzaamheden toch te verrichten dan is het aan te raden om degene in opdracht van wie u personen vervoert in te lichten over uw ICD-dragersschap zodat hij eventueel met zijn verzekeringsmaatschappij kan overleggen en uw passagiers eveneens te vertellen dat uw ICD-drager bent en wat dat inhoudt, zeker als u ooit een hartstilstand hebt gehad of shocktherapie.

Let wel: Zodra u op enigerlei wijze voor dit soort vrijwilligerswerk een financiële vergoeding ontvangt valt het volgens de wetgever onder beperkt beroepsmatig vervoer waarvoor code 101 is vereist en is het voor een ICD-drager zonder meer verboden.

Tot slot herhalen we nog maar eens, wellicht ten overvloede, dat voor elke weggebruiker geldt dat hij verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn medeweggebruikers. Artikel 5 en 6 van de Wegenverkeerswet zijn daarin zeer duidelijk:

 

Artikel 5:

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Artikel 6:

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn t schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Lees meer